λυχνος • LUCNOS LUXNOS • luchnos

λύχνος, -ου, ὁ (cf. λαμπάς and φανός)

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocλυχνελυχν·ε
Nomλυχνος[GNT][LXX]λυχν·ος
Accλυχνον[GNT][LXX]λυχν·ον
Datλυχνῳ[GNT]λυχν·ῳ
Genλυχνου[GNT][LXX]λυχν·ου
PlVocλυχνοι[GNT][LXX]λυχν·οι
Nom
Accλυχνους[LXX]λυχν·ους
Datλυχνοις[LXX]λυχν·οις
Genλυχνων[LXX]λυχν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 06-May-2021 10:07:10 EDT