λυκος • LUKOS • lukos

λύκος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocλυκελυκ·ε
Nomλυκος[GNT][LXX]λυκ·ος
Accλυκον[GNT]λυκ·ον
Datλυκῳλυκ·ῳ
Genλυκουλυκ·ου
PlVocλυκοι[GNT][LXX]λυκ·οι
Nom
Accλυκους[LXX]λυκ·ους
Datλυκοιςλυκ·οις
Genλυκων[GNT]λυκ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Feb-2019 05:29:55 EST