λογιος • LOGIOS • logios

λόγιος -α -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλογια[GNT][LXX]λογιελογι·αλογι·ε
Nomλογιος[GNT]λογι·ος
Accλογιανλογιον[LXX]λογι·ανλογι·ον
Datλογιᾳλογιῳλογι·ᾳλογι·ῳ
Genλογιας[GNT]λογιουλογι·αςλογι·ου
PlVocλογιαι[GNT]λογιοιλογια[GNT][LXX]λογι·αιλογι·οιλογι·α
Nom
Accλογιας[GNT]λογιουςλογι·αςλογι·ους
Datλογιαιςλογιοιςλογι·αιςλογι·οις
Genλογιων[GNT][LXX]λογι·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 01-Oct-2020 18:06:01 EDT