λεων • LEWN • leōn

λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν

Noun (Mas. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocλεονλεο[υ]ν[τ]
Nomλεων[GNT][LXX]λεο[υ]ν[τ]·^
Accλεοντα[LXX]λεο[υ]ντ·α
Datλεοντι[GNT][LXX]λεο[υ]ντ·ι
Genλεοντος[GNT][LXX]λεο[υ]ντ·ος
PlVocλεοντες[LXX]λεο[υ]ντ·ες
Nom
Accλεοντας[LXX]λεο[υ]ντ·ας
Datλεουσι[LXX], λεουσιν[LXX]λεου[ντ]·σι(ν)
Genλεοντων[GNT][LXX]λεο[υ]ντ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 30-Sep-2020 06:13:29 EDT