λυμαινομαι • LUMAINOMAI • lumainomai

λυμαίνομαι (λυμαιν-, λυμαν(ε)·[σ]-, λυμην·[σ]-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλυμαινομαιλυμαιν·ομαι
2ndλυμαινῃ, λυμαινει, λυμαινεσαιλυμαιν·ῃ, λυμαιν·ει classical, λυμαιν·εσαι alt
3rdλυμαινεται[LXX]λυμαιν·εται
Pl1stλυμαινομεθαλυμαιν·ομεθα
2ndλυμαινεσθελυμαιν·εσθε
3rdλυμαινονταιλυμαιν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλυμαινωμαιλυμαιν·ωμαι
2ndλυμαινῃλυμαιν·ῃ
3rdλυμαινηταιλυμαιν·ηται
Pl1stλυμαινωμεθαλυμαιν·ωμεθα
2ndλυμαινησθελυμαιν·ησθε
3rdλυμαινωνταιλυμαιν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλυμαινοιμηνλυμαιν·οιμην
2ndλυμαινοιολυμαιν·οιο
3rdλυμαινοιτο[LXX]λυμαιν·οιτο
Pl1stλυμαινοιμεθαλυμαιν·οιμεθα
2ndλυμαινοισθελυμαιν·οισθε
3rdλυμαινοιντολυμαιν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndλυμαινουλυμαιν·ου
3rdλυμαινεσθωλυμαιν·εσθω
Pl1st
2ndλυμαινεσθελυμαιν·εσθε
3rdλυμαινεσθωσαν, λυμαινεσθωνλυμαιν·εσθωσαν, λυμαιν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λυμαινεσθαι​λυμαιν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλυμαινομενηλυμαινομενελυμαιν·ομεν·ηλυμαιν·ομεν·ε
Nomλυμαινομενος[LXX]λυμαιν·ομεν·ος
Accλυμαινομενηνλυμαινομενονλυμαιν·ομεν·ηνλυμαιν·ομεν·ον
Datλυμαινομενῃλυμαινομενῳλυμαιν·ομεν·ῃλυμαιν·ομεν·ῳ
Genλυμαινομενηςλυμαινομενου[LXX]λυμαιν·ομεν·ηςλυμαιν·ομεν·ου
PlVocλυμαινομεναιλυμαινομενοιλυμαινομεναλυμαιν·ομεν·αιλυμαιν·ομεν·οιλυμαιν·ομεν·α
Nom
Accλυμαινομεναςλυμαινομενουςλυμαιν·ομεν·αςλυμαιν·ομεν·ους
Datλυμαινομεναιςλυμαινομενοιςλυμαιν·ομεν·αιςλυμαιν·ομεν·οις
Genλυμαινομενωνλυμαινομενωνλυμαιν·ομεν·ωνλυμαιν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελυμαινομηνε·λυμαιν·ομην
2ndελυμαινουε·λυμαιν·ου
3rdελυμαινετο[GNT]ε·λυμαιν·ετο
Pl1stελυμαινομεθαε·λυμαιν·ομεθα
2ndελυμαινεσθεε·λυμαιν·εσθε
3rdελυμαινοντοε·λυμαιν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλυμανουμαιλυμαν(ε)·[σ]ομαι
2ndλυμανῃ, λυμανει, λυμανεισαιλυμαν(ε)·[σ]ῃ, λυμαν(ε)·[σ]ει classical, λυμαν(ε)·[σ]εσαι alt
3rdλυμανειται[LXX]λυμαν(ε)·[σ]εται
Pl1stλυμανουμεθαλυμαν(ε)·[σ]ομεθα
2ndλυμανεισθελυμαν(ε)·[σ]εσθε
3rdλυμανουνται[LXX]λυμαν(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλυμανοιμηνλυμαν(ε)·[σ]οιμην
2ndλυμανοιολυμαν(ε)·[σ]οιο
3rdλυμανοιτολυμαν(ε)·[σ]οιτο
Pl1stλυμανοιμεθαλυμαν(ε)·[σ]οιμεθα
2ndλυμανοισθελυμαν(ε)·[σ]οισθε
3rdλυμανοιντολυμαν(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λυμανεισθαι​λυμαν(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλυμανουμενηλυμανουμενελυμαν(ε)·[σ]ομεν·ηλυμαν(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomλυμανουμενοςλυμαν(ε)·[σ]ομεν·ος
Accλυμανουμενηνλυμανουμενονλυμαν(ε)·[σ]ομεν·ηνλυμαν(ε)·[σ]ομεν·ον
Datλυμανουμενῃλυμανουμενῳλυμαν(ε)·[σ]ομεν·ῃλυμαν(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genλυμανουμενηςλυμανουμενουλυμαν(ε)·[σ]ομεν·ηςλυμαν(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocλυμανουμεναιλυμανουμενοιλυμανουμεναλυμαν(ε)·[σ]ομεν·αιλυμαν(ε)·[σ]ομεν·οιλυμαν(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accλυμανουμεναςλυμανουμενουςλυμαν(ε)·[σ]ομεν·αςλυμαν(ε)·[σ]ομεν·ους
Datλυμανουμεναιςλυμανουμενοιςλυμαν(ε)·[σ]ομεν·αιςλυμαν(ε)·[σ]ομεν·οις
Genλυμανουμενωνλυμανουμενωνλυμαν(ε)·[σ]ομεν·ωνλυμαν(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελυμηναμηνε·λυμην·[σ]αμην
2ndελυμηνω[LXX]ε·λυμην·[σ]ω
3rdελυμηνατο[LXX]ε·λυμην·[σ]ατο
Pl1stελυμηναμεθαε·λυμην·[σ]αμεθα
2ndελυμηνασθεε·λυμην·[σ]ασθε
3rdελυμηναντο[LXX]ε·λυμην·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλυμηνωμαιλυμην·[σ]ωμαι
2ndλυμηνῃ[LXX]λυμην·[σ]ῃ
3rdλυμηνηταιλυμην·[σ]ηται
Pl1stλυμηνωμεθαλυμην·[σ]ωμεθα
2ndλυμηνησθελυμην·[σ]ησθε
3rdλυμηνωνταιλυμην·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλυμηναιμηνλυμην·[σ]αιμην
2ndλυμηναιολυμην·[σ]αιο
3rdλυμηναιτολυμην·[σ]αιτο
Pl1stλυμηναιμεθαλυμην·[σ]αιμεθα
2ndλυμηναισθελυμην·[σ]αισθε
3rdλυμηναιντολυμην·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndλυμηναιλυμην·[σ]αι
3rdλυμηνασθωλυμην·[σ]ασθω
Pl1st
2ndλυμηνασθελυμην·[σ]ασθε
3rdλυμηνασθωσαν, λυμηνασθωνλυμην·[σ]ασθωσαν, λυμην·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λυμηνασθαι​λυμην·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλυμηναμενηλυμηναμενελυμην·[σ]αμεν·ηλυμην·[σ]αμεν·ε
Nomλυμηναμενοςλυμην·[σ]αμεν·ος
Accλυμηναμενηνλυμηναμενονλυμην·[σ]αμεν·ηνλυμην·[σ]αμεν·ον
Datλυμηναμενῃλυμηναμενῳλυμην·[σ]αμεν·ῃλυμην·[σ]αμεν·ῳ
Genλυμηναμενηςλυμηναμενουλυμην·[σ]αμεν·ηςλυμην·[σ]αμεν·ου
PlVocλυμηναμεναιλυμηναμενοιλυμηναμεναλυμην·[σ]αμεν·αιλυμην·[σ]αμεν·οιλυμην·[σ]αμεν·α
Nom
Accλυμηναμεναςλυμηναμενουςλυμην·[σ]αμεν·αςλυμην·[σ]αμεν·ους
Datλυμηναμεναιςλυμηναμενοιςλυμην·[σ]αμεν·αιςλυμην·[σ]αμεν·οις
Genλυμηναμενωνλυμηναμενωνλυμην·[σ]αμεν·ωνλυμην·[σ]αμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 15-Dec-2019 03:40:44 EST