λοιδορος • LOIDOROS • loidoros

λοίδορος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocλοιδορελοιδορ·ε
Nomλοιδορος[GNT][LXX]λοιδορ·ος
Accλοιδορονλοιδορ·ον
Datλοιδορῳλοιδορ·ῳ
Genλοιδορου[LXX]λοιδορ·ου
PlVocλοιδοροι[GNT]λοιδορ·οι
Nom
Accλοιδορουςλοιδορ·ους
Datλοιδοροιςλοιδορ·οις
Genλοιδορωνλοιδορ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 20-Sep-2020 04:17:13 EDT