λιπαρος • LIPAROS • liparos

λιπαρός -ά -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλιπαρα[GNT]λιπαρελιπαρ·αλιπαρ·ε
Nomλιπαρος[LXX]λιπαρ·ος
Accλιπαρανλιπαρον[LXX]λιπαρ·ανλιπαρ·ον
Datλιπαρᾳ[LXX]λιπαρῳλιπαρ·ᾳλιπαρ·ῳ
Genλιπαραςλιπαρουλιπαρ·αςλιπαρ·ου
PlVocλιπαραιλιπαροιλιπαρα[GNT]λιπαρ·αιλιπαρ·οιλιπαρ·α
Nom
Accλιπαραςλιπαρουςλιπαρ·αςλιπαρ·ους
Datλιπαραιςλιπαροιςλιπαρ·αιςλιπαρ·οις
Genλιπαρωνλιπαρ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 22-Nov-2019 21:29:03 EST