κυων • KUWN • kuōn

κύων, κυνός, ὁ

Noun (Mas. 3rd Decl., irreg.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκυονirreg. κυον
Nomκυων[GNT][LXX]irreg. κυον·^
Accκυνα[LXX]κυν·α
Datκυνι[LXX]κυν·ι
Genκυνος[LXX]κυν·ος
PlVocκυνες[GNT][LXX]κυν·ες
Nom
Accκυνας[GNT][LXX]κυν·ας
Datκυσι, κυσιν[GNT]κυ[ν]·σι(ν), κυ[ν]·σι(ν)
Genκυνων[LXX]κυν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 23-Jul-2019 07:14:14 EDT