κοπος • KOPOS • kopos

κόπος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκοπεκοπ·ε
Nomκοπος[GNT][LXX]κοπ·ος
Accκοπον[GNT][LXX]κοπ·ον
Datκοπῳ[GNT][LXX]κοπ·ῳ
Genκοπου[GNT][LXX]κοπ·ου
PlVocκοποι[LXX]κοπ·οι
Nom
Accκοπους[GNT][LXX]κοπ·ους
Datκοποις[GNT][LXX]κοπ·οις
Genκοπων[GNT][LXX]κοπ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 21-Jan-2020 04:21:25 EST