καλυμμα • KALUMMA • kalumma

κάλυμμα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocκαλυμμα[GNT][LXX]καλυμμα[τ]
Nom
Acc
Datκαλυμματι[LXX]καλυμματ·ι
Genκαλυμματοςκαλυμματ·ος
PlVocκαλυμματα[LXX]καλυμματ·α
Nom
Acc
Datκαλυμμασι, καλυμμασινκαλυμμα[τ]·σι(ν)
Genκαλυμματωνκαλυμματ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 16:15:33 EST