κακεινος • KA)KEINOS • ka)keinos

κἀκεῖνος -η -ο (καὶ ἐκεῖνος)

Crasis (Demonstrative Determiner)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Pronoun
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nomκακεινηκακεινος[GNT]κακεινοκαι εκειν·ηκαι εκειν·οςκαι εκειν·ο
Accκακεινηνκακεινον[GNT]και εκειν·ηνκαι εκειν·ον
Datκακεινῃκακεινῳκαι εκειν·ῃκαι εκειν·ῳ
Genκακεινηςκακεινου[LXX]και εκειν·ηςκαι εκειν·ου
PlVoc
Nomκακειναικακεινοι[GNT][LXX]κακεινα[GNT]και εκειν·αικαι εκειν·οικαι εκειν·α
Accκακειναςκακεινους[GNT]και εκειν·αςκαι εκειν·ους
Datκακειναιςκακεινοις[LXX]και εκειν·αιςκαι εκειν·οις
Genκακεινωνκαι εκειν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 08-Mar-2021 08:41:39 EST