κωφος • KWFOS • kōphos

κωφός -ή -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκωφηκωφεκωφ·ηκωφ·ε
Nomκωφος[GNT][LXX]κωφ·ος
Accκωφηνκωφον[GNT][LXX]κωφ·ηνκωφ·ον
Datκωφῃκωφῳκωφ·ῃκωφ·ῳ
Genκωφης[LXX]κωφουκωφ·ηςκωφ·ου
PlVocκωφαικωφοι[GNT][LXX]κωφα[LXX]κωφ·αικωφ·οικωφ·α
Nom
Accκωφαςκωφους[GNT]κωφ·αςκωφ·ους
Datκωφαιςκωφοιςκωφ·αιςκωφ·οις
Genκωφων[LXX]κωφ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 12-Dec-2019 19:50:27 EST