κτιζω • KTIZW • ktizō

κτίζω (κτιζ-, -, κτι·σ-, -, εκτισ-, κτισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκτιζω[LXX]κτιζ·ωκτιζομαικτιζ·ομαι
2ndκτιζειςκτιζ·ειςκτιζῃ, κτιζει, κτιζεσαικτιζ·ῃ, κτιζ·ει classical, κτιζ·εσαι alt
3rdκτιζεικτιζ·εικτιζεταικτιζ·εται
Pl1stκτιζομενκτιζ·ομενκτιζομεθακτιζ·ομεθα
2ndκτιζετεκτιζ·ετεκτιζεσθεκτιζ·εσθε
3rdκτιζουσιν, κτιζουσικτιζ·ουσι(ν)κτιζονταικτιζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκτιζω[LXX]κτιζ·ωκτιζωμαικτιζ·ωμαι
2ndκτιζῃςκτιζ·ῃςκτιζῃκτιζ·ῃ
3rdκτιζῃκτιζ·ῃκτιζηταικτιζ·ηται
Pl1stκτιζωμενκτιζ·ωμενκτιζωμεθακτιζ·ωμεθα
2ndκτιζητεκτιζ·ητεκτιζησθεκτιζ·ησθε
3rdκτιζωσιν, κτιζωσικτιζ·ωσι(ν)κτιζωνταικτιζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκτιζοιμικτιζ·οιμικτιζοιμηνκτιζ·οιμην
2ndκτιζοιςκτιζ·οιςκτιζοιοκτιζ·οιο
3rdκτιζοικτιζ·οικτιζοιτοκτιζ·οιτο
Pl1stκτιζοιμενκτιζ·οιμενκτιζοιμεθακτιζ·οιμεθα
2ndκτιζοιτεκτιζ·οιτεκτιζοισθεκτιζ·οισθε
3rdκτιζοιεν, κτιζοισανκτιζ·οιεν, κτιζ·οισαν altκτιζοιντοκτιζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκτιζεκτιζ·εκτιζουκτιζ·ου
3rdκτιζετωκτιζ·ετωκτιζεσθωκτιζ·εσθω
Pl1st
2ndκτιζετεκτιζ·ετεκτιζεσθεκτιζ·εσθε
3rdκτιζετωσαν, κτιζοντωνκτιζ·ετωσαν, κτιζ·οντων classicalκτιζεσθωσαν, κτιζεσθωνκτιζ·εσθωσαν, κτιζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κτιζειν​κτιζ·ειν​κτιζεσθαι​κτιζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκτιζουσακτιζονκτιζ·ουσ·ακτιζ·ο[υ]ν[τ]
Nomκτιζων[LXX]κτιζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκτιζουσανκτιζοντακτιζ·ουσ·ανκτιζ·ο[υ]ντ·α
Datκτιζουσῃκτιζοντι[LXX]κτιζ·ουσ·ῃκτιζ·ο[υ]ντ·ι
Genκτιζουσηςκτιζοντοςκτιζ·ουσ·ηςκτιζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκτιζουσαικτιζοντεςκτιζοντακτιζ·ουσ·αικτιζ·ο[υ]ντ·εςκτιζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκτιζουσαςκτιζονταςκτιζ·ουσ·αςκτιζ·ο[υ]ντ·ας
Datκτιζουσαιςκτιζουσι, κτιζουσινκτιζ·ουσ·αιςκτιζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκτιζουσωνκτιζοντωνκτιζ·ουσ·ωνκτιζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκτιζομενηκτιζομενεκτιζ·ομεν·ηκτιζ·ομεν·ε
Nomκτιζομενος[LXX]κτιζ·ομεν·ος
Accκτιζομενηνκτιζομενονκτιζ·ομεν·ηνκτιζ·ομεν·ον
Datκτιζομενῃκτιζομενῳκτιζ·ομεν·ῃκτιζ·ομεν·ῳ
Genκτιζομενηςκτιζομενουκτιζ·ομεν·ηςκτιζ·ομεν·ου
PlVocκτιζομεναικτιζομενοικτιζομενακτιζ·ομεν·αικτιζ·ομεν·οικτιζ·ομεν·α
Nom
Accκτιζομεναςκτιζομενουςκτιζ·ομεν·αςκτιζ·ομεν·ους
Datκτιζομεναιςκτιζομενοιςκτιζ·ομεν·αιςκτιζ·ομεν·οις
Genκτιζομενωνκτιζομενωνκτιζ·ομεν·ωνκτιζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκτιζονε·κτιζ·ονεκτιζομηνε·κτιζ·ομην
2ndεκτιζεςε·κτιζ·εςεκτιζουε·κτιζ·ου
3rdεκτιζεν, εκτιζεε·κτιζ·ε(ν)εκτιζετοε·κτιζ·ετο
Pl1stεκτιζομενε·κτιζ·ομενεκτιζομεθαε·κτιζ·ομεθα
2ndεκτιζετεε·κτιζ·ετεεκτιζεσθεε·κτιζ·εσθε
3rdεκτιζον, εκτιζοσανε·κτιζ·ον, ε·κτιζ·οσαν altεκτιζοντοε·κτιζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκτισα[LXX]ε·κτι·σαεκτισαμηνε·κτι·σαμην
2ndεκτισας[GNT][LXX]ε·κτι·σαςεκτισωε·κτι·σω
3rdεκτισεν[GNT][LXX], εκτισεε·κτι·σε(ν), ε·κτι·σε(ν)εκτισατοε·κτι·σατο
Pl1stεκτισαμενε·κτι·σαμενεκτισαμεθαε·κτι·σαμεθα
2ndεκτισατεε·κτι·σατεεκτισασθεε·κτι·σασθε
3rdεκτισαν[LXX]ε·κτι·σανεκτισαντοε·κτι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκτισωκτι·σωκτισωμαικτι·σωμαι
2ndκτισῃςκτι·σῃςκτισῃ[GNT]κτι·σῃ
3rdκτισῃ[GNT]κτι·σῃκτισηταικτι·σηται
Pl1stκτισωμενκτι·σωμενκτισωμεθακτι·σωμεθα
2ndκτισητεκτι·σητεκτισησθεκτι·σησθε
3rdκτισωσιν, κτισωσικτι·σωσι(ν)κτισωνταικτι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκτισαιμικτι·σαιμικτισαιμηνκτι·σαιμην
2ndκτισαις, κτισειαςκτι·σαις, κτι·σειας classicalκτισαιοκτι·σαιο
3rdκτισαι[LXX], κτισειεκτι·σαι, κτι·σειε classicalκτισαιτοκτι·σαιτο
Pl1stκτισαιμενκτι·σαιμενκτισαιμεθακτι·σαιμεθα
2ndκτισαιτεκτι·σαιτεκτισαισθεκτι·σαισθε
3rdκτισαιεν, κτισαισαν, κτισειαν, κτισειενκτι·σαιεν, κτι·σαισαν alt, κτι·σειαν classical, κτι·σειεν classicalκτισαιντοκτι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκτισον[LXX]κτι·σονκτισαι[LXX]κτι·σαι
3rdκτισατωκτι·σατωκτισασθωκτι·σασθω
Pl1st
2ndκτισατεκτι·σατεκτισασθεκτι·σασθε
3rdκτισατωσαν, κτισαντωνκτι·σατωσαν, κτι·σαντων classicalκτισασθωσαν, κτισασθωνκτι·σασθωσαν, κτι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κτισαι[LXX]​κτι·σαικτισασθαι​κτι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκτισασα[LXX]κτισας[GNT][LXX]κτισανκτι·σασ·ακτι·σα[ντ]·ςκτι·σαν[τ]
Nom
Accκτισασανκτισαντα[GNT][LXX]κτι·σασ·ανκτι·σαντ·α
Datκτισασῃκτισαντι[GNT][LXX]κτι·σασ·ῃκτι·σαντ·ι
Genκτισασηςκτισαντος[GNT][LXX]κτι·σασ·ηςκτι·σαντ·ος
PlVocκτισασαικτισαντεςκτισαντα[GNT][LXX]κτι·σασ·αικτι·σαντ·εςκτι·σαντ·α
Nom
Accκτισασαςκτισανταςκτι·σασ·αςκτι·σαντ·ας
Datκτισασαιςκτισασι, κτισασινκτι·σασ·αιςκτι·σα[ντ]·σι(ν)
Genκτισασωνκτισαντωνκτι·σασ·ωνκτι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκτισαμενηκτισαμενεκτι·σαμεν·ηκτι·σαμεν·ε
Nomκτισαμενοςκτι·σαμεν·ος
Accκτισαμενηνκτισαμενονκτι·σαμεν·ηνκτι·σαμεν·ον
Datκτισαμενῃκτισαμενῳκτι·σαμεν·ῃκτι·σαμεν·ῳ
Genκτισαμενηςκτισαμενουκτι·σαμεν·ηςκτι·σαμεν·ου
PlVocκτισαμεναικτισαμενοικτισαμενακτι·σαμεν·αικτι·σαμεν·οικτι·σαμεν·α
Nom
Accκτισαμεναςκτισαμενουςκτι·σαμεν·αςκτι·σαμεν·ους
Datκτισαμεναιςκτισαμενοιςκτι·σαμεν·αιςκτι·σαμεν·οις
Genκτισαμενωνκτισαμενωνκτι·σαμεν·ωνκτι·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκτισμαιεκτισ·μαι
2ndεκτισαιεκτισ·[σ]αι
3rdεκτισται[GNT][LXX]εκτισ·ται
Pl1stεκτισμεθαεκτισ·μεθα
2ndεκτισθεεκτισ·[σ]θε
3rdεκτιδαταιεκτισ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκτισομαιεκτισ·[σ]ομαι
2ndεκτισῃ, εκτισειεκτισ·[σ]ῃ, εκτισ·[σ]ει classical
3rdεκτισεταιεκτισ·[σ]εται
Pl1stεκτισομεθαεκτισ·[σ]ομεθα
2ndεκτισεσθεεκτισ·[σ]εσθε
3rdεκτισονταιεκτισ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκτισοιμηνεκτισ·[σ]οιμην
2ndεκτισοιοεκτισ·[σ]οιο
3rdεκτισοιτοεκτισ·[σ]οιτο
Pl1stεκτισοιμεθαεκτισ·[σ]οιμεθα
2ndεκτισοισθεεκτισ·[σ]οισθε
3rdεκτισοιντοεκτισ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκτισοεκτισ·[σ]ο
3rdεκτισθωεκτισ·[σ]θω
Pl1st
2ndεκτισθεεκτισ·[σ]θε
3rdεκτισθωσαν, εκτισθωνεκτισ·[σ]θωσαν, εκτισ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκτισθαι​εκτισ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκτισεσθαι​εκτισ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκτισμενηεκτισμενεεκτισ·μεν·ηεκτισ·μεν·ε
Nomεκτισμενοςεκτισ·μεν·ος
Accεκτισμενην[LXX]εκτισμενονεκτισ·μεν·ηνεκτισ·μεν·ον
Datεκτισμενῃ[LXX]εκτισμενῳεκτισ·μεν·ῃεκτισ·μεν·ῳ
Genεκτισμενηςεκτισμενουεκτισ·μεν·ηςεκτισ·μεν·ου
PlVocεκτισμεναιεκτισμενοιεκτισμεναεκτισ·μεν·αιεκτισ·μεν·οιεκτισ·μεν·α
Nom
Accεκτισμεναςεκτισμενουςεκτισ·μεν·αςεκτισ·μεν·ους
Datεκτισμεναιςεκτισμενοιςεκτισ·μεν·αιςεκτισ·μεν·οις
Genεκτισμενωνεκτισμενωνεκτισ·μεν·ωνεκτισ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκτισμηνε·εκτισ·μην
2ndεκτισοε·εκτισ·[σ]ο
3rdεκτιστοε·εκτισ·το
Pl1stεκτισμεθαε·εκτισ·μεθα
2ndεκτισθεε·εκτισ·[σ]θε
3rdεκτιδατοε·εκτισ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκτισθηνε·κτισ·θην
2ndεκτισθης[LXX]ε·κτισ·θης
3rdεκτισθη[GNT][LXX]ε·κτισ·θη
Pl1stεκτισθημενε·κτισ·θημεν
2ndεκτισθητεε·κτισ·θητε
3rdεκτισθησαν[GNT][LXX]ε·κτισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκτισθησομαικτισ·θησομαι
2ndκτισθησῃ, κτισθησεικτισ·θησῃ, κτισ·θησει classical
3rdκτισθησεταικτισ·θησεται
Pl1stκτισθησομεθακτισ·θησομεθα
2ndκτισθησεσθεκτισ·θησεσθε
3rdκτισθησονται[LXX]κτισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκτισθωκτισ·θω
2ndκτισθῃςκτισ·θῃς
3rdκτισθῃκτισ·θῃ
Pl1stκτισθωμενκτισ·θωμεν
2ndκτισθητεκτισ·θητε
3rdκτισθωσιν, κτισθωσικτισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκτισθειηνκτισ·θειην
2ndκτισθειηςκτισ·θειης
3rdκτισθειηκτισ·θειη
Pl1stκτισθειημεν, κτισθειμενκτισ·θειημεν, κτισ·θειμεν classical
2ndκτισθειητε, κτισθειτεκτισ·θειητε, κτισ·θειτε classical
3rdκτισθειησαν, κτισθειενκτισ·θειησαν, κτισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκτισθησοιμηνκτισ·θησοιμην
2ndκτισθησοιοκτισ·θησοιο
3rdκτισθησοιτοκτισ·θησοιτο
Pl1stκτισθησοιμεθακτισ·θησοιμεθα
2ndκτισθησοισθεκτισ·θησοισθε
3rdκτισθησοιντοκτισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκτισθητικτισ·θητι
3rdκτισθητωκτισ·θητω
Pl1st
2ndκτισθητεκτισ·θητε
3rdκτισθητωσαν, κτισθεντωνκτισ·θητωσαν, κτισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
κτισθηναι[LXX]​κτισ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
κτισθησεσθαι​κτισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκτισθεισακτισθειςκτισθενκτισ·θεισ·ακτισ·θει[ντ]·ςκτισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκτισθεισανκτισθεντα[GNT][LXX]κτισ·θεισ·ανκτισ·θε[ι]ντ·α
Datκτισθεισῃκτισθεντικτισ·θεισ·ῃκτισ·θε[ι]ντ·ι
Genκτισθεισηςκτισθεντοςκτισ·θεισ·ηςκτισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocκτισθεισαικτισθεντες[GNT]κτισθεντα[GNT][LXX]κτισ·θεισ·αικτισ·θε[ι]ντ·εςκτισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκτισθεισαςκτισθενταςκτισ·θεισ·αςκτισ·θε[ι]ντ·ας
Datκτισθεισαιςκτισθεισι, κτισθεισινκτισ·θεισ·αιςκτισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genκτισθεισωνκτισθεντωνκτισ·θεισ·ωνκτισ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκτισθησομενηκτισθησομενεκτισ·θησομεν·ηκτισ·θησομεν·ε
Nomκτισθησομενοςκτισ·θησομεν·ος
Accκτισθησομενηνκτισθησομενονκτισ·θησομεν·ηνκτισ·θησομεν·ον
Datκτισθησομενῃκτισθησομενῳκτισ·θησομεν·ῃκτισ·θησομεν·ῳ
Genκτισθησομενηςκτισθησομενουκτισ·θησομεν·ηςκτισ·θησομεν·ου
PlVocκτισθησομεναικτισθησομενοικτισθησομενακτισ·θησομεν·αικτισ·θησομεν·οικτισ·θησομεν·α
Nom
Accκτισθησομεναςκτισθησομενουςκτισ·θησομεν·αςκτισ·θησομεν·ους
Datκτισθησομεναιςκτισθησομενοιςκτισ·θησομεν·αιςκτισ·θησομεν·οις
Genκτισθησομενωνκτισθησομενωνκτισ·θησομεν·ωνκτισ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 05-Aug-2020 20:37:14 EDT