κρυσταλλος • KRUSTALLOS • krustallos

κρύσταλλος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκρυσταλλεκρυσταλλ·ε
Nomκρυσταλλος[LXX]κρυσταλλ·ος
Accκρυσταλλον[GNT][LXX]κρυσταλλ·ον
Datκρυσταλλῳ[GNT]κρυσταλλ·ῳ
Genκρυσταλλου[LXX]κρυσταλλ·ου
PlVocκρυσταλλοικρυσταλλ·οι
Nom
Accκρυσταλλουςκρυσταλλ·ους
Datκρυσταλλοιςκρυσταλλ·οις
Genκρυσταλλωνκρυσταλλ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 00:24:12 EST