κρινω • KRINW • krinō

κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκρινω[GNT][LXX]κριν·ωκρινομαι[GNT][LXX]κριν·ομαι
2ndκρινεις[GNT][LXX]κριν·ειςκρινῃ[GNT][LXX], κρινει[GNT][LXX], κρινεσαικριν·ῃ, κριν·ει classical, κριν·εσαι alt
3rdκρινει[GNT][LXX]κριν·εικρινεται[GNT][LXX]κριν·εται
Pl1stκρινομεν[LXX]κριν·ομενκρινομεθακριν·ομεθα
2ndκρινετε[GNT][LXX]κριν·ετεκρινεσθεκριν·εσθε
3rdκρινουσιν[GNT][LXX], κρινουσι[LXX]κριν·ουσι(ν)κρινονταικριν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκρινω[GNT][LXX]κριν·ωκρινωμαικριν·ωμαι
2ndκρινῃς[LXX]κριν·ῃςκρινῃ[GNT][LXX]κριν·ῃ
3rdκρινῃ[GNT][LXX]κριν·ῃκρινηται[LXX]κριν·ηται
Pl1stκρινωμεν[GNT]κριν·ωμενκρινωμεθακριν·ωμεθα
2ndκρινητεκριν·ητεκρινησθεκριν·ησθε
3rdκρινωσιν[LXX], κρινωσικριν·ωσι(ν), κριν·ωσι(ν)κρινωνταικριν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκρινοιμικριν·οιμικρινοιμηνκριν·οιμην
2ndκρινοις[LXX]κριν·οιςκρινοιοκριν·οιο
3rdκρινοικριν·οικρινοιτοκριν·οιτο
Pl1stκρινοιμενκριν·οιμενκρινοιμεθακριν·οιμεθα
2ndκρινοιτεκριν·οιτεκρινοισθεκριν·οισθε
3rdκρινοιεν, κρινοισανκριν·οιεν, κριν·οισαν altκρινοιντοκριν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκρινε[LXX]κριν·εκρινου[LXX]κριν·ου
3rdκρινετω[GNT]κριν·ετωκρινεσθωκριν·εσθω
Pl1st
2ndκρινετε[GNT][LXX]κριν·ετεκρινεσθεκριν·εσθε
3rdκρινετωσαν, κρινοντων[LXX]κριν·ετωσαν, κριν·οντων classicalκρινεσθωσαν, κρινεσθωνκριν·εσθωσαν, κριν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κρινειν[GNT][LXX]​κριν·εινκρινεσθαι[GNT][LXX]​κριν·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκρινουσακρινον[LXX]κριν·ουσ·ακριν·ο[υ]ν[τ]
Nomκρινων[GNT][LXX]κριν·ο[υ]ν[τ]·^
Accκρινουσανκρινοντα[GNT]κριν·ουσ·ανκριν·ο[υ]ντ·α
Datκρινουσῃκρινοντι[GNT]κριν·ουσ·ῃκριν·ο[υ]ντ·ι
Genκρινουσηςκρινοντος[LXX]κριν·ουσ·ηςκριν·ο[υ]ντ·ος
PlVocκρινουσαικρινοντες[GNT][LXX]κρινοντα[GNT]κριν·ουσ·αικριν·ο[υ]ντ·εςκριν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκρινουσαςκρινονταςκριν·ουσ·αςκριν·ο[υ]ντ·ας
Datκρινουσαιςκρινουσι[LXX], κρινουσιν[GNT][LXX]κριν·ουσ·αιςκριν·ου[ντ]·σι(ν)
Genκρινουσωνκρινοντων[LXX]κριν·ουσ·ωνκριν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκρινομενηκρινομενεκριν·ομεν·ηκριν·ομεν·ε
Nomκρινομενος[GNT][LXX]κριν·ομεν·ος
Accκρινομενηνκρινομενονκριν·ομεν·ηνκριν·ομεν·ον
Datκρινομενῃκρινομενῳκριν·ομεν·ῃκριν·ομεν·ῳ
Genκρινομενηςκρινομενου[LXX]κριν·ομεν·ηςκριν·ομεν·ου
PlVocκρινομεναικρινομενοι[GNT][LXX]κρινομενακριν·ομεν·αικριν·ομεν·οικριν·ομεν·α
Nom
Accκρινομεναςκρινομενουςκριν·ομεν·αςκριν·ομεν·ους
Datκρινομεναιςκρινομενοιςκριν·ομεν·αιςκριν·ομεν·οις
Genκρινομενων[LXX]κρινομενων[LXX]κριν·ομεν·ωνκριν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκρινον[LXX]ε·κριν·ονεκρινομηνε·κριν·ομην
2ndεκρινεςε·κριν·εςεκρινουε·κριν·ου
3rdεκρινεν[GNT][LXX], εκρινεε·κριν·ε(ν), ε·κριν·ε(ν)εκρινετοε·κριν·ετο
Pl1stεκρινομενε·κριν·ομενεκρινομεθα[GNT]ε·κριν·ομεθα
2ndεκρινετεε·κριν·ετεεκρινεσθεε·κριν·εσθε
3rdεκρινον[LXX], εκρινοσαν[LXX]ε·κριν·ον, ε·κριν·οσαν altεκρινοντο[LXX]ε·κριν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκρινω[GNT][LXX]κριν(ε)·[σ]ωκρινουμαικριν(ε)·[σ]ομαι
2ndκρινεις[GNT][LXX]κριν(ε)·[σ]ειςκρινῃ[GNT][LXX], κρινει[GNT][LXX], κρινεισαικριν(ε)·[σ]ῃ, κριν(ε)·[σ]ει classical, κριν(ε)·[σ]εσαι alt
3rdκρινει[GNT][LXX]κριν(ε)·[σ]εικρινειταικριν(ε)·[σ]εται
Pl1stκρινουμεν[GNT]κριν(ε)·[σ]ομενκρινουμεθακριν(ε)·[σ]ομεθα
2ndκρινειτεκριν(ε)·[σ]ετεκρινεισθεκριν(ε)·[σ]εσθε
3rdκρινουσιν[GNT][LXX], κρινουσι[LXX]κριν(ε)·[σ]ουσι(ν)κρινουνταικριν(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκρινοιμικριν(ε)·[σ]οιμικρινοιμηνκριν(ε)·[σ]οιμην
2ndκρινοις[LXX]κριν(ε)·[σ]οιςκρινοιοκριν(ε)·[σ]οιο
3rdκρινοικριν(ε)·[σ]οικρινοιτοκριν(ε)·[σ]οιτο
Pl1stκρινοιμενκριν(ε)·[σ]οιμενκρινοιμεθακριν(ε)·[σ]οιμεθα
2ndκρινοιτεκριν(ε)·[σ]οιτεκρινοισθεκριν(ε)·[σ]οισθε
3rdκρινοιενκριν(ε)·[σ]οιενκρινοιντοκριν(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κρινειν[GNT][LXX]​κριν(ε)·[σ]εινκρινεισθαι​κριν(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκρινουσακρινουνκριν(ε)·[σ]ουσ·ακριν(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomκρινων[GNT][LXX]κριν(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accκρινουσανκρινουντακριν(ε)·[σ]ουσ·ανκριν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datκρινουσῃκρινουντικριν(ε)·[σ]ουσ·ῃκριν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genκρινουσηςκρινουντοςκριν(ε)·[σ]ουσ·ηςκριν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocκρινουσαικρινουντεςκρινουντακριν(ε)·[σ]ουσ·αικριν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςκριν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accκρινουσαςκρινουνταςκριν(ε)·[σ]ουσ·αςκριν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datκρινουσαιςκρινουσι[LXX], κρινουσιν[GNT][LXX]κριν(ε)·[σ]ουσ·αιςκριν(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genκρινουσωνκρινουντωνκριν(ε)·[σ]ουσ·ωνκριν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκρινουμενηκρινουμενεκριν(ε)·[σ]ομεν·ηκριν(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomκρινουμενοςκριν(ε)·[σ]ομεν·ος
Accκρινουμενηνκρινουμενονκριν(ε)·[σ]ομεν·ηνκριν(ε)·[σ]ομεν·ον
Datκρινουμενῃκρινουμενῳκριν(ε)·[σ]ομεν·ῃκριν(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genκρινουμενηςκρινουμενουκριν(ε)·[σ]ομεν·ηςκριν(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocκρινουμεναικρινουμενοικρινουμενακριν(ε)·[σ]ομεν·αικριν(ε)·[σ]ομεν·οικριν(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accκρινουμεναςκρινουμενουςκριν(ε)·[σ]ομεν·αςκριν(ε)·[σ]ομεν·ους
Datκρινουμεναιςκρινουμενοιςκριν(ε)·[σ]ομεν·αιςκριν(ε)·[σ]ομεν·οις
Genκρινουμενωνκρινουμενωνκριν(ε)·[σ]ομεν·ωνκριν(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκρινα[GNT][LXX]ε·κριν·[σ]αεκριναμηνε·κριν·[σ]αμην
2ndεκρινας[GNT][LXX]ε·κριν·[σ]αςεκρινωε·κριν·[σ]ω
3rdεκρινεν[GNT][LXX], εκρινεε·κριν·[σ]ε(ν), ε·κριν·[σ]ε(ν)εκρινατοε·κριν·[σ]ατο
Pl1stεκριναμεν[LXX]ε·κριν·[σ]αμενεκριναμεθαε·κριν·[σ]αμεθα
2ndεκρινατε[LXX]ε·κριν·[σ]ατεεκρινασθεε·κριν·[σ]ασθε
3rdεκριναν[LXX]ε·κριν·[σ]ανεκριναντοε·κριν·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκρινω[GNT][LXX]κριν·[σ]ωκρινωμαικριν·[σ]ωμαι
2ndκρινῃς[LXX]κριν·[σ]ῃςκρινῃ[GNT][LXX]κριν·[σ]ῃ
3rdκρινῃ[GNT][LXX]κριν·[σ]ῃκρινηται[LXX]κριν·[σ]ηται
Pl1stκρινωμεν[GNT]κριν·[σ]ωμενκρινωμεθακριν·[σ]ωμεθα
2ndκρινητεκριν·[σ]ητεκρινησθεκριν·[σ]ησθε
3rdκρινωσιν[LXX], κρινωσικριν·[σ]ωσι(ν), κριν·[σ]ωσι(ν)κρινωνταικριν·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκριναιμικριν·[σ]αιμικριναιμηνκριν·[σ]αιμην
2ndκριναις, κρινειαςκριν·[σ]αις, κριν·[σ]ειας classicalκριναιοκριν·[σ]αιο
3rdκριναι[GNT][LXX], κρινειεκριν·[σ]αι, κριν·[σ]ειε classicalκριναιτοκριν·[σ]αιτο
Pl1stκριναιμενκριν·[σ]αιμενκριναιμεθακριν·[σ]αιμεθα
2ndκριναιτεκριν·[σ]αιτεκριναισθεκριν·[σ]αισθε
3rdκριναιεν, κριναισαν, κρινειαν, κρινειενκριν·[σ]αιεν, κριν·[σ]αισαν alt, κριν·[σ]ειαν classical, κριν·[σ]ειεν classicalκριναιντοκριν·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκρινον[LXX]κριν·[σ]ονκριναι[GNT][LXX]κριν·[σ]αι
3rdκρινατω[LXX]κριν·[σ]ατωκρινασθωκριν·[σ]ασθω
Pl1st
2ndκρινατε[GNT][LXX]κριν·[σ]ατεκρινασθεκριν·[σ]ασθε
3rdκρινατωσαν, κριναντωνκριν·[σ]ατωσαν, κριν·[σ]αντων classicalκρινασθωσαν, κρινασθωνκριν·[σ]ασθωσαν, κριν·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κριναι[GNT][LXX]​κριν·[σ]αικρινασθαι​κριν·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκρινασακρινας[GNT][LXX]κρινανκριν·[σ]ασ·ακριν·[σ]α[ντ]·ςκριν·[σ]αν[τ]
Nom
Accκρινασανκριναντακριν·[σ]ασ·ανκριν·[σ]αντ·α
Datκρινασῃκριναντικριν·[σ]ασ·ῃκριν·[σ]αντ·ι
Genκρινασηςκριναντος[GNT]κριν·[σ]ασ·ηςκριν·[σ]αντ·ος
PlVocκρινασαικριναντες[GNT]κριναντακριν·[σ]ασ·αικριν·[σ]αντ·εςκριν·[σ]αντ·α
Nom
Accκρινασαςκριναντας[GNT]κριν·[σ]ασ·αςκριν·[σ]αντ·ας
Datκρινασαιςκρινασι, κρινασινκριν·[σ]ασ·αιςκριν·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genκρινασωνκριναντωνκριν·[σ]ασ·ωνκριν·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκριναμενηκριναμενεκριν·[σ]αμεν·ηκριν·[σ]αμεν·ε
Nomκριναμενοςκριν·[σ]αμεν·ος
Accκριναμενηνκριναμενονκριν·[σ]αμεν·ηνκριν·[σ]αμεν·ον
Datκριναμενῃκριναμενῳκριν·[σ]αμεν·ῃκριν·[σ]αμεν·ῳ
Genκριναμενηςκριναμενουκριν·[σ]αμεν·ηςκριν·[σ]αμεν·ου
PlVocκριναμεναικριναμενοικριναμενακριν·[σ]αμεν·αικριν·[σ]αμεν·οικριν·[σ]αμεν·α
Nom
Accκριναμεναςκριναμενουςκριν·[σ]αμεν·αςκριν·[σ]αμεν·ους
Datκριναμεναιςκριναμενοιςκριν·[σ]αμεν·αιςκριν·[σ]αμεν·οις
Genκριναμενωνκριναμενωνκριν·[σ]αμεν·ωνκριν·[σ]αμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκρικα[GNT]κεκρι·κακεκριμαικεκρι·μαι
2ndκεκρικας, κεκρικεςκεκρι·κας, κεκρι·κες altκεκρισαικεκρι·σαι
3rdκεκρικεν[GNT][LXX], κεκρικεκεκρι·κε(ν), κεκρι·κε(ν)κεκριται[GNT][LXX]κεκρι·ται
Pl1stκεκρικαμενκεκρι·καμενκεκριμεθακεκρι·μεθα
2ndκεκρικατε[GNT]κεκρι·κατεκεκρισθεκεκρι·σθε
3rdκεκρικασιν[LXX], κεκρικασι, κεκρικανκεκρι·κασι(ν), κεκρι·κασι(ν), κεκρι·καν altκεκρινταικεκρι·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκρισομαικεκρι·σομαι
2ndκεκρισῃ, κεκρισεικεκρι·σῃ, κεκρι·σει classical
3rdκεκρισεταικεκρι·σεται
Pl1stκεκρισομεθακεκρι·σομεθα
2ndκεκρισεσθεκεκρι·σεσθε
3rdκεκρισονταικεκρι·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκρικωκεκρι·κω
2ndκεκρικῃςκεκρι·κῃς
3rdκεκρικῃκεκρι·κῃ
Pl1stκεκρικωμενκεκρι·κωμεν
2ndκεκρικητεκεκρι·κητε
3rdκεκρικωσιν, κεκρικωσικεκρι·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκρικοιμι, κεκρικοιηνκεκρι·κοιμι, κεκρι·κοιην classical
2ndκεκρικοις, κεκρικοιηςκεκρι·κοις, κεκρι·κοιης classical
3rdκεκρικοι, κεκρικοιηκεκρι·κοι, κεκρι·κοιη classical
Pl1stκεκρικοιμενκεκρι·κοιμεν
2ndκεκρικοιτεκεκρι·κοιτε
3rdκεκρικοιενκεκρι·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκρισοιμηνκεκρι·σοιμην
2ndκεκρισοιοκεκρι·σοιο
3rdκεκρισοιτοκεκρι·σοιτο
Pl1stκεκρισοιμεθακεκρι·σοιμεθα
2ndκεκρισοισθεκεκρι·σοισθε
3rdκεκρισοιντοκεκρι·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκεκρικεκεκρι·κεκεκρισοκεκρι·σο
3rdκεκρικετωκεκρι·κετωκεκρισθωκεκρι·σθω
Pl1st
2ndκεκρικετεκεκρι·κετεκεκρισθεκεκρι·σθε
3rdκεκρικετωσανκεκρι·κετωσανκεκρισθωσαν, κεκρισθωνκεκρι·σθωσαν, κεκρι·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκρικεναι​κεκρι·κεναι​κεκρισθαι​κεκρι·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκρισεσθαι​κεκρι·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκεκρικυιακεκρικοςκεκρι·κυι·ακεκρι·κο[τ]·ς
Nomκεκρικωςκεκρι·κο[τ]·^ς
Accκεκρικυιανκεκρικοτακεκρι·κυι·ανκεκρι·κοτ·α
Datκεκρικυιᾳκεκρικοτικεκρι·κυι·ᾳκεκρι·κοτ·ι
Genκεκρικυιαςκεκρικοτοςκεκρι·κυι·αςκεκρι·κοτ·ος
PlVocκεκρικυιαικεκρικοτεςκεκρικοτακεκρι·κυι·αικεκρι·κοτ·εςκεκρι·κοτ·α
Nom
Accκεκρικυιαςκεκρικοταςκεκρι·κυι·αςκεκρι·κοτ·ας
Datκεκρικυιαιςκεκρικοσι, κεκρικοσινκεκρι·κυι·αιςκεκρι·κο[τ]·σι(ν)
Genκεκρικυιωνκεκρικοτωνκεκρι·κυι·ωνκεκρι·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκεκριμενηκεκριμενεκεκρι·μεν·ηκεκρι·μεν·ε
Nomκεκριμενοςκεκρι·μεν·ος
Accκεκριμενηνκεκριμενον[LXX]κεκρι·μεν·ηνκεκρι·μεν·ον
Datκεκριμενῃκεκριμενῳκεκρι·μεν·ῃκεκρι·μεν·ῳ
Genκεκριμενηςκεκριμενουκεκρι·μεν·ηςκεκρι·μεν·ου
PlVocκεκριμεναικεκριμενοικεκριμενα[GNT][LXX]κεκρι·μεν·αικεκρι·μεν·οικεκρι·μεν·α
Nom
Accκεκριμεναςκεκριμενουςκεκρι·μεν·αςκεκρι·μεν·ους
Datκεκριμεναιςκεκριμενοιςκεκρι·μεν·αιςκεκρι·μεν·οις
Genκεκριμενων[LXX]κεκριμενων[LXX]κεκρι·μεν·ωνκεκρι·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκεκρικειν, εκεκρικηε·κεκρι·κειν, ε·κεκρι·κη classicalεκεκριμηνε·κεκρι·μην
2ndεκεκρικεις, εκεκρικηςε·κεκρι·κεις, ε·κεκρι·κης classicalεκεκρισοε·κεκρι·σο
3rdεκεκρικειε·κεκρι·κειεκεκριτοε·κεκρι·το
Pl1stεκεκρικειμεν, εκεκρικεμενε·κεκρι·κειμεν, ε·κεκρι·κεμεν classicalεκεκριμεθαε·κεκρι·μεθα
2ndεκεκρικειτε, εκεκρικετεε·κεκρι·κειτε, ε·κεκρι·κετε classicalεκεκρισθεε·κεκρι·σθε
3rdεκεκρικεισαν, εκεκρικεσανε·κεκρι·κεισαν, ε·κεκρι·κεσαν classicalεκεκριντοε·κεκρι·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκρικειν, κεκρικη[ε]·κεκρι·κειν, [ε]·κεκρι·κη classicalκεκριμην[ε]·κεκρι·μην
2ndκεκρικεις, κεκρικης[ε]·κεκρι·κεις, [ε]·κεκρι·κης classicalκεκρισο[ε]·κεκρι·σο
3rdκεκρικει[GNT][ε]·κεκρι·κεικεκριτο[ε]·κεκρι·το
Pl1stκεκρικειμεν, κεκρικεμεν[ε]·κεκρι·κειμεν, [ε]·κεκρι·κεμεν classicalκεκριμεθα[ε]·κεκρι·μεθα
2ndκεκρικειτε, κεκρικετε[ε]·κεκρι·κειτε, [ε]·κεκρι·κετε classicalκεκρισθε[ε]·κεκρι·σθε
3rdκεκρικεισαν, κεκρικεσαν[ε]·κεκρι·κεισαν, [ε]·κεκρι·κεσαν classicalκεκριντο[ε]·κεκρι·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκριθηνε·κρι·θην
2ndεκριθηςε·κρι·θης
3rdεκριθη[GNT][LXX]ε·κρι·θη
Pl1stεκριθημενε·κρι·θημεν
2ndεκριθητεε·κρι·θητε
3rdεκριθησαν[GNT][LXX]ε·κρι·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκριθησομαι[LXX]κρι·θησομαι
2ndκριθησῃ, κριθησεικρι·θησῃ, κρι·θησει classical
3rdκριθησεται[LXX]κρι·θησεται
Pl1stκριθησομεθακρι·θησομεθα
2ndκριθησεσθε[GNT]κρι·θησεσθε
3rdκριθησονται[GNT]κρι·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκριθωκρι·θω
2ndκριθῃςκρι·θῃς
3rdκριθῃ[LXX]κρι·θῃ
Pl1stκριθωμεν[LXX]κρι·θωμεν
2ndκριθητε[GNT][LXX]κρι·θητε
3rdκριθωσιν[GNT], κριθωσικρι·θωσι(ν), κρι·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκριθειηνκρι·θειην
2ndκριθειηςκρι·θειης
3rdκριθειηκρι·θειη
Pl1stκριθειημεν, κριθειμενκρι·θειημεν, κρι·θειμεν classical
2ndκριθειητε, κριθειτεκρι·θειητε, κρι·θειτε classical
3rdκριθειησαν, κριθειενκρι·θειησαν, κρι·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκριθησοιμηνκρι·θησοιμην
2ndκριθησοιοκρι·θησοιο
3rdκριθησοιτοκρι·θησοιτο
Pl1stκριθησοιμεθακρι·θησοιμεθα
2ndκριθησοισθεκρι·θησοισθε
3rdκριθησοιντοκρι·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκριθητι[LXX]κρι·θητι
3rdκριθητωκρι·θητω
Pl1st
2ndκριθητε[GNT][LXX]κρι·θητε
3rdκριθητωσαν[LXX], κριθεντωνκρι·θητωσαν, κρι·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
κριθηναι[GNT][LXX]​κρι·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
κριθησεσθαι​κρι·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκριθεισακριθειςκριθενκρι·θεισ·ακρι·θει[ντ]·ςκρι·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκριθεισανκριθεντακρι·θεισ·ανκρι·θε[ι]ντ·α
Datκριθεισῃκριθεντικρι·θεισ·ῃκρι·θε[ι]ντ·ι
Genκριθεισηςκριθεντοςκρι·θεισ·ηςκρι·θε[ι]ντ·ος
PlVocκριθεισαικριθεντεςκριθεντακρι·θεισ·αικρι·θε[ι]ντ·εςκρι·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκριθεισαςκριθενταςκρι·θεισ·αςκρι·θε[ι]ντ·ας
Datκριθεισαιςκριθεισι, κριθεισινκρι·θεισ·αιςκρι·θει[ντ]·σι(ν)
Genκριθεισωνκριθεντωνκρι·θεισ·ωνκρι·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκριθησομενηκριθησομενεκρι·θησομεν·ηκρι·θησομεν·ε
Nomκριθησομενος[LXX]κρι·θησομεν·ος
Accκριθησομενηνκριθησομενονκρι·θησομεν·ηνκρι·θησομεν·ον
Datκριθησομενῃκριθησομενῳκρι·θησομεν·ῃκρι·θησομεν·ῳ
Genκριθησομενηςκριθησομενουκρι·θησομεν·ηςκρι·θησομεν·ου
PlVocκριθησομεναικριθησομενοικριθησομενακρι·θησομεν·αικρι·θησομεν·οικρι·θησομεν·α
Nom
Accκριθησομεναςκριθησομενουςκρι·θησομεν·αςκρι·θησομεν·ους
Datκριθησομεναιςκριθησομενοιςκρι·θησομεν·αιςκρι·θησομεν·οις
Genκριθησομενωνκριθησομενωνκρι·θησομεν·ωνκρι·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 18-Jun-2021 17:16:39 EDT