κραταιος • KRATAIOS • krataios

κραταιός -ά -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκραταια[LXX]κραταιεκραται·ακραται·ε
Nomκραταιος[LXX]κραται·ος
Accκραταιαν[GNT][LXX]κραταιον[LXX]κραται·ανκραται·ον
Datκραταιᾳ[LXX]κραταιῳ[LXX]κραται·ᾳκραται·ῳ
Genκραταιας[LXX]κραταιου[LXX]κραται·αςκραται·ου
PlVocκραταιαικραταιοι[LXX]κραταια[LXX]κραται·αικραται·οικραται·α
Nom
Accκραταιας[LXX]κραταιους[LXX]κραται·αςκραται·ους
Datκραταιαιςκραταιοις[LXX]κραται·αιςκραται·οις
Genκραταιων[LXX]κραται·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 14-Jul-2020 16:33:24 EDT