κονιορτος • KONIORTOS • koniortos

κονιορτός, -οῦ, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκονιορτεκονιορτ·ε
Nomκονιορτος[LXX]κονιορτ·ος
Accκονιορτον[GNT][LXX]κονιορτ·ον
Datκονιορτῳκονιορτ·ῳ
Genκονιορτου[LXX]κονιορτ·ου
PlVocκονιορτοικονιορτ·οι
Nom
Accκονιορτουςκονιορτ·ους
Datκονιορτοιςκονιορτ·οις
Genκονιορτων[LXX]κονιορτ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 03-Aug-2020 22:33:34 EDT