κομιζω • KOMIZW • komizō

κομίζω (κομιζ-, κομι(ε)·[σ]-/κομι·σ-, κομι·σ-, -, κεκομισ-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκομιζωκομιζ·ωκομιζομαικομιζ·ομαι
2ndκομιζειςκομιζ·ειςκομιζῃ, κομιζει, κομιζεσαικομιζ·ῃ, κομιζ·ει classical, κομιζ·εσαι alt
3rdκομιζεικομιζ·εικομιζεταικομιζ·εται
Pl1stκομιζομενκομιζ·ομενκομιζομεθακομιζ·ομεθα
2ndκομιζετεκομιζ·ετεκομιζεσθεκομιζ·εσθε
3rdκομιζουσιν[LXX], κομιζουσικομιζ·ουσι(ν), κομιζ·ουσι(ν)κομιζονταικομιζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκομιζωκομιζ·ωκομιζωμαικομιζ·ωμαι
2ndκομιζῃςκομιζ·ῃςκομιζῃκομιζ·ῃ
3rdκομιζῃκομιζ·ῃκομιζηταικομιζ·ηται
Pl1stκομιζωμενκομιζ·ωμενκομιζωμεθακομιζ·ωμεθα
2ndκομιζητεκομιζ·ητεκομιζησθεκομιζ·ησθε
3rdκομιζωσιν, κομιζωσικομιζ·ωσι(ν)κομιζωνταικομιζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκομιζοιμικομιζ·οιμικομιζοιμηνκομιζ·οιμην
2ndκομιζοιςκομιζ·οιςκομιζοιοκομιζ·οιο
3rdκομιζοικομιζ·οικομιζοιτοκομιζ·οιτο
Pl1stκομιζοιμενκομιζ·οιμενκομιζοιμεθακομιζ·οιμεθα
2ndκομιζοιτεκομιζ·οιτεκομιζοισθεκομιζ·οισθε
3rdκομιζοιεν, κομιζοισανκομιζ·οιεν, κομιζ·οισαν altκομιζοιντοκομιζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκομιζεκομιζ·εκομιζου[LXX]κομιζ·ου
3rdκομιζετωκομιζ·ετωκομιζεσθωκομιζ·εσθω
Pl1st
2ndκομιζετεκομιζ·ετεκομιζεσθεκομιζ·εσθε
3rdκομιζετωσαν, κομιζοντωνκομιζ·ετωσαν, κομιζ·οντων classicalκομιζεσθωσαν, κομιζεσθωνκομιζ·εσθωσαν, κομιζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κομιζειν​κομιζ·ειν​κομιζεσθαι​κομιζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκομιζουσακομιζονκομιζ·ουσ·ακομιζ·ο[υ]ν[τ]
Nomκομιζωνκομιζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκομιζουσανκομιζοντακομιζ·ουσ·ανκομιζ·ο[υ]ντ·α
Datκομιζουσῃκομιζοντικομιζ·ουσ·ῃκομιζ·ο[υ]ντ·ι
Genκομιζουσηςκομιζοντοςκομιζ·ουσ·ηςκομιζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκομιζουσαικομιζοντεςκομιζοντακομιζ·ουσ·αικομιζ·ο[υ]ντ·εςκομιζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκομιζουσαςκομιζονταςκομιζ·ουσ·αςκομιζ·ο[υ]ντ·ας
Datκομιζουσαιςκομιζουσι, κομιζουσιν[LXX]κομιζ·ουσ·αιςκομιζ·ου[ντ]·σι(ν), κομιζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκομιζουσωνκομιζοντωνκομιζ·ουσ·ωνκομιζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκομιζομενηκομιζομενεκομιζ·ομεν·ηκομιζ·ομεν·ε
Nomκομιζομενοςκομιζ·ομεν·ος
Accκομιζομενηνκομιζομενονκομιζ·ομεν·ηνκομιζ·ομεν·ον
Datκομιζομενῃκομιζομενῳκομιζ·ομεν·ῃκομιζ·ομεν·ῳ
Genκομιζομενηςκομιζομενουκομιζ·ομεν·ηςκομιζ·ομεν·ου
PlVocκομιζομεναικομιζομενοι[GNT]κομιζομενακομιζ·ομεν·αικομιζ·ομεν·οικομιζ·ομεν·α
Nom
Accκομιζομεναςκομιζομενουςκομιζ·ομεν·αςκομιζ·ομεν·ους
Datκομιζομεναιςκομιζομενοιςκομιζ·ομεν·αιςκομιζ·ομεν·οις
Genκομιζομενωνκομιζομενωνκομιζ·ομεν·ωνκομιζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκομιζονε·κομιζ·ονεκομιζομηνε·κομιζ·ομην
2ndεκομιζεςε·κομιζ·εςεκομιζουε·κομιζ·ου
3rdεκομιζεν, εκομιζεε·κομιζ·ε(ν)εκομιζετοε·κομιζ·ετο
Pl1stεκομιζομενε·κομιζ·ομενεκομιζομεθαε·κομιζ·ομεθα
2ndεκομιζετεε·κομιζ·ετεεκομιζεσθεε·κομιζ·εσθε
3rdεκομιζον, εκομιζοσανε·κομιζ·ον, ε·κομιζ·οσαν altεκομιζοντοε·κομιζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκομιω, κομισωκομι(ε)·[σ]ω, κομι·σωκομιουμαι[LXX], κομισομαικομι(ε)·[σ]ομαι, κομι·σομαι
2ndκομιεις, κομισειςκομι(ε)·[σ]εις, κομι·σειςκομιῃ, κομιει, κομιεισαι, κομισῃ[LXX], κομισει, κομισεσαικομι(ε)·[σ]ῃ, κομι(ε)·[σ]ει classical, κομι(ε)·[σ]εσαι alt, κομι·σῃ, κομι·σει classical, κομι·σεσαι alt
3rdκομιει, κομισεικομι(ε)·[σ]ει, κομι·σεικομιειται[GNT], κομισεται[GNT][LXX]κομι(ε)·[σ]εται, κομι·σεται
Pl1stκομιουμεν, κομισομενκομι(ε)·[σ]ομεν, κομι·σομενκομιουμεθα, κομισομεθακομι(ε)·[σ]ομεθα, κομι·σομεθα
2ndκομιειτε, κομισετεκομι(ε)·[σ]ετε, κομι·σετεκομιεισθε[GNT], κομισεσθεκομι(ε)·[σ]εσθε, κομι·σεσθε
3rdκομιουσιν, κομιουσι, κομισουσιν, κομισουσικομι(ε)·[σ]ουσι(ν), κομι·σουσι(ν)κομιουνται[LXX], κομισονταικομι(ε)·[σ]ονται, κομι·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκομιοιμι, κομισοιμικομι(ε)·[σ]οιμι, κομι·σοιμικομιοιμην, κομισοιμηνκομι(ε)·[σ]οιμην, κομι·σοιμην
2ndκομιοις, κομισοιςκομι(ε)·[σ]οις, κομι·σοιςκομιοιο, κομισοιοκομι(ε)·[σ]οιο, κομι·σοιο
3rdκομιοι, κομισοικομι(ε)·[σ]οι, κομι·σοικομιοιτο, κομισοιτοκομι(ε)·[σ]οιτο, κομι·σοιτο
Pl1stκομιοιμεν, κομισοιμενκομι(ε)·[σ]οιμεν, κομι·σοιμενκομιοιμεθα, κομισοιμεθακομι(ε)·[σ]οιμεθα, κομι·σοιμεθα
2ndκομιοιτε, κομισοιτεκομι(ε)·[σ]οιτε, κομι·σοιτεκομιοισθε, κομισοισθεκομι(ε)·[σ]οισθε, κομι·σοισθε
3rdκομιοιεν, κομισοιενκομι(ε)·[σ]οιεν, κομι·σοιενκομιοιντο, κομισοιντοκομι(ε)·[σ]οιντο, κομι·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κομιειν, κομισειν​κομι(ε)·[σ]ειν, κομι·σειν​κομιεισθαι, κομισεσθαι​κομι(ε)·[σ]εσθαι, κομι·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκομιουσα, κομισουσακομιουν, κομισονκομι(ε)·[σ]ουσ·α, κομι·σουσ·ακομι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ], κομι·σο[υ]ν[τ]
Nomκομιων, κομισωνκομι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^, κομι·σο[υ]ν[τ]·^
Accκομιουσαν, κομισουσανκομιουντα, κομισοντακομι(ε)·[σ]ουσ·αν, κομι·σουσ·ανκομι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α, κομι·σο[υ]ντ·α
Datκομιουσῃ, κομισουσῃκομιουντι, κομισοντικομι(ε)·[σ]ουσ·ῃ, κομι·σουσ·ῃκομι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι, κομι·σο[υ]ντ·ι
Genκομιουσης, κομισουσηςκομιουντος, κομισοντοςκομι(ε)·[σ]ουσ·ης, κομι·σουσ·ηςκομι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος, κομι·σο[υ]ντ·ος
PlVocκομιουσαι, κομισουσαικομιουντες, κομισοντεςκομιουντα, κομισοντακομι(ε)·[σ]ουσ·αι, κομι·σουσ·αικομι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ες, κομι·σο[υ]ντ·εςκομι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α, κομι·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκομιουσας, κομισουσαςκομιουντας[LXX], κομισονταςκομι(ε)·[σ]ουσ·ας, κομι·σουσ·αςκομι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας, κομι·σο[υ]ντ·ας
Datκομιουσαις, κομισουσαιςκομιουσι, κομιουσιν, κομισουσι, κομισουσινκομι(ε)·[σ]ουσ·αις, κομι·σουσ·αιςκομι(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), κομι·σου[ντ]·σι(ν)
Genκομιουσων, κομισουσωνκομιουντων, κομισοντωνκομι(ε)·[σ]ουσ·ων, κομι·σουσ·ωνκομι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων, κομι·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκομιουμενη, κομισομενηκομιουμενε, κομισομενεκομι(ε)·[σ]ομεν·η, κομι·σομεν·ηκομι(ε)·[σ]ομεν·ε, κομι·σομεν·ε
Nomκομιουμενος, κομισομενοςκομι(ε)·[σ]ομεν·ος, κομι·σομεν·ος
Accκομιουμενην, κομισομενηνκομιουμενον, κομισομενονκομι(ε)·[σ]ομεν·ην, κομι·σομεν·ηνκομι(ε)·[σ]ομεν·ον, κομι·σομεν·ον
Datκομιουμενῃ, κομισομενῃκομιουμενῳ, κομισομενῳκομι(ε)·[σ]ομεν·ῃ, κομι·σομεν·ῃκομι(ε)·[σ]ομεν·ῳ, κομι·σομεν·ῳ
Genκομιουμενης, κομισομενηςκομιουμενου, κομισομενουκομι(ε)·[σ]ομεν·ης, κομι·σομεν·ηςκομι(ε)·[σ]ομεν·ου, κομι·σομεν·ου
PlVocκομιουμεναι, κομισομεναικομιουμενοι[GNT], κομισομενοικομιουμενα, κομισομενακομι(ε)·[σ]ομεν·αι, κομι·σομεν·αικομι(ε)·[σ]ομεν·οι, κομι·σομεν·οικομι(ε)·[σ]ομεν·α, κομι·σομεν·α
Nom
Accκομιουμενας, κομισομεναςκομιουμενους, κομισομενουςκομι(ε)·[σ]ομεν·ας, κομι·σομεν·αςκομι(ε)·[σ]ομεν·ους, κομι·σομεν·ους
Datκομιουμεναις, κομισομεναιςκομιουμενοις, κομισομενοιςκομι(ε)·[σ]ομεν·αις, κομι·σομεν·αιςκομι(ε)·[σ]ομεν·οις, κομι·σομεν·οις
Genκομιουμενων, κομισομενωνκομιουμενων, κομισομενωνκομι(ε)·[σ]ομεν·ων, κομι·σομεν·ωνκομι(ε)·[σ]ομεν·ων, κομι·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκομισαε·κομι·σαεκομισαμην[GNT]ε·κομι·σαμην
2ndεκομισαςε·κομι·σαςεκομισωε·κομι·σω
3rdεκομισεν[LXX], εκομισεε·κομι·σε(ν), ε·κομι·σε(ν)εκομισατο[GNT][LXX]ε·κομι·σατο
Pl1stεκομισαμενε·κομι·σαμενεκομισαμεθαε·κομι·σαμεθα
2ndεκομισατεε·κομι·σατεεκομισασθεε·κομι·σασθε
3rdεκομισαν[LXX]ε·κομι·σανεκομισαντο[GNT][LXX]ε·κομι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκομισωκομι·σωκομισωμαι[LXX]κομι·σωμαι
2ndκομισῃςκομι·σῃςκομισῃ[LXX]κομι·σῃ
3rdκομισῃ[LXX]κομι·σῃκομισηται[GNT]κομι·σηται
Pl1stκομισωμενκομι·σωμενκομισωμεθακομι·σωμεθα
2ndκομισητεκομι·σητεκομισησθε[GNT]κομι·σησθε
3rdκομισωσιν, κομισωσικομι·σωσι(ν)κομισωνταικομι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκομισαιμικομι·σαιμικομισαιμηνκομι·σαιμην
2ndκομισαις, κομισειαςκομι·σαις, κομι·σειας classicalκομισαιοκομι·σαιο
3rdκομισαι[LXX], κομισειεκομι·σαι, κομι·σειε classicalκομισαιτοκομι·σαιτο
Pl1stκομισαιμενκομι·σαιμενκομισαιμεθακομι·σαιμεθα
2ndκομισαιτεκομι·σαιτεκομισαισθεκομι·σαισθε
3rdκομισαιεν, κομισαισαν, κομισειαν, κομισειενκομι·σαιεν, κομι·σαισαν alt, κομι·σειαν classical, κομι·σειεν classicalκομισαιντοκομι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκομισονκομι·σονκομισαι[LXX]κομι·σαι
3rdκομισατωκομι·σατωκομισασθωκομι·σασθω
Pl1st
2ndκομισατεκομι·σατεκομισασθεκομι·σασθε
3rdκομισατωσαν, κομισαντωνκομι·σατωσαν, κομι·σαντων classicalκομισασθωσαν[LXX], κομισασθωνκομι·σασθωσαν, κομι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κομισαι[LXX]​κομι·σαικομισασθαι[LXX]​κομι·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκομισασα[GNT]κομισας[LXX]κομισανκομι·σασ·ακομι·σα[ντ]·ςκομι·σαν[τ]
Nom
Accκομισασανκομισαντακομι·σασ·ανκομι·σαντ·α
Datκομισασῃκομισαντικομι·σασ·ῃκομι·σαντ·ι
Genκομισασηςκομισαντοςκομι·σασ·ηςκομι·σαντ·ος
PlVocκομισασαικομισαντεςκομισαντακομι·σασ·αικομι·σαντ·εςκομι·σαντ·α
Nom
Accκομισασαςκομισανταςκομι·σασ·αςκομι·σαντ·ας
Datκομισασαιςκομισασι, κομισασινκομι·σασ·αιςκομι·σα[ντ]·σι(ν)
Genκομισασωνκομισαντωνκομι·σασ·ωνκομι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκομισαμενηκομισαμενεκομι·σαμεν·ηκομι·σαμεν·ε
Nomκομισαμενοςκομι·σαμεν·ος
Accκομισαμενηνκομισαμενονκομι·σαμεν·ηνκομι·σαμεν·ον
Datκομισαμενῃκομισαμενῳκομι·σαμεν·ῃκομι·σαμεν·ῳ
Genκομισαμενηςκομισαμενουκομι·σαμεν·ηςκομι·σαμεν·ου
PlVocκομισαμεναικομισαμενοικομισαμενακομι·σαμεν·αικομι·σαμεν·οικομι·σαμεν·α
Nom
Accκομισαμεναςκομισαμενουςκομι·σαμεν·αςκομι·σαμεν·ους
Datκομισαμεναιςκομισαμενοιςκομι·σαμεν·αιςκομι·σαμεν·οις
Genκομισαμενωνκομισαμενωνκομι·σαμεν·ωνκομι·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκομισμαικεκομισ·μαι
2ndκεκομισαι[LXX]κεκομισ·[σ]αι
3rdκεκομισταικεκομισ·ται
Pl1stκεκομισμεθα[LXX]κεκομισ·μεθα
2ndκεκομισθεκεκομισ·[σ]θε
3rdκεκομιδαταικεκομισ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκομισομαικεκομισ·[σ]ομαι
2ndκεκομισῃ, κεκομισεικεκομισ·[σ]ῃ, κεκομισ·[σ]ει classical
3rdκεκομισεταικεκομισ·[σ]εται
Pl1stκεκομισομεθακεκομισ·[σ]ομεθα
2ndκεκομισεσθεκεκομισ·[σ]εσθε
3rdκεκομισονταικεκομισ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκομισοιμηνκεκομισ·[σ]οιμην
2ndκεκομισοιοκεκομισ·[σ]οιο
3rdκεκομισοιτοκεκομισ·[σ]οιτο
Pl1stκεκομισοιμεθακεκομισ·[σ]οιμεθα
2ndκεκομισοισθεκεκομισ·[σ]οισθε
3rdκεκομισοιντοκεκομισ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκεκομισοκεκομισ·[σ]ο
3rdκεκομισθωκεκομισ·[σ]θω
Pl1st
2ndκεκομισθεκεκομισ·[σ]θε
3rdκεκομισθωσαν, κεκομισθωνκεκομισ·[σ]θωσαν, κεκομισ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκομισθαι​κεκομισ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκομισεσθαι​κεκομισ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκεκομισμενηκεκομισμενεκεκομισ·μεν·ηκεκομισ·μεν·ε
Nomκεκομισμενοςκεκομισ·μεν·ος
Accκεκομισμενηνκεκομισμενονκεκομισ·μεν·ηνκεκομισ·μεν·ον
Datκεκομισμενῃκεκομισμενῳκεκομισ·μεν·ῃκεκομισ·μεν·ῳ
Genκεκομισμενηςκεκομισμενουκεκομισ·μεν·ηςκεκομισ·μεν·ου
PlVocκεκομισμεναικεκομισμενοικεκομισμενακεκομισ·μεν·αικεκομισ·μεν·οικεκομισ·μεν·α
Nom
Accκεκομισμεναςκεκομισμενουςκεκομισ·μεν·αςκεκομισ·μεν·ους
Datκεκομισμεναιςκεκομισμενοιςκεκομισ·μεν·αιςκεκομισ·μεν·οις
Genκεκομισμενωνκεκομισμενωνκεκομισ·μεν·ωνκεκομισ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκεκομισμηνε·κεκομισ·μην
2ndεκεκομισοε·κεκομισ·[σ]ο
3rdεκεκομιστοε·κεκομισ·το
Pl1stεκεκομισμεθαε·κεκομισ·μεθα
2ndεκεκομισθεε·κεκομισ·[σ]θε
3rdεκεκομιδατοε·κεκομισ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκομισμην[ε]·κεκομισ·μην
2ndκεκομισο[ε]·κεκομισ·[σ]ο
3rdκεκομιστο[ε]·κεκομισ·το
Pl1stκεκομισμεθα[LXX][ε]·κεκομισ·μεθα
2ndκεκομισθε[ε]·κεκομισ·[σ]θε
3rdκεκομιδατο[ε]·κεκομισ·ντο

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Jan-2021 15:52:03 EST