κληρος • KLHROS • klēros

κλῆρος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκληρεκληρ·ε
Nomκληρος[GNT][LXX]κληρ·ος
Accκληρον[GNT][LXX]κληρ·ον
Datκληρῳ[LXX]κληρ·ῳ
Genκληρου[GNT][LXX]κληρ·ου
PlVocκληροι[LXX]κληρ·οι
Nom
Accκληρους[GNT][LXX]κληρ·ους
Datκληροις[LXX]κληρ·οις
Genκληρων[GNT][LXX]κληρ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 18-Apr-2019 11:06:49 EDT