κλαδος • KLADOS • klados

κλάδος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκλαδεκλαδ·ε
Nomκλαδος[GNT]κλαδ·ος
Accκλαδον[LXX]κλαδ·ον
Datκλαδῳκλαδ·ῳ
Genκλαδουκλαδ·ου
PlVocκλαδοι[GNT][LXX]κλαδ·οι
Nom
Accκλαδους[GNT][LXX]κλαδ·ους
Datκλαδοις[GNT][LXX]κλαδ·οις
Genκλαδων[GNT][LXX]κλαδ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 13-Dec-2019 18:35:51 EST