κλητος • KLHTOS • klētos

κλητός -ή -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκλητη[LXX]κλητεκλητ·ηκλητ·ε
Nomκλητος[GNT]κλητ·ος
Accκλητην[LXX]κλητονκλητ·ηνκλητ·ον
Datκλητῃκλητῳκλητ·ῃκλητ·ῳ
Genκλητηςκλητουκλητ·ηςκλητ·ου
PlVocκληται[LXX]κλητοι[GNT][LXX]κλητακλητ·αικλητ·οικλητ·α
Nom
Accκλητας[LXX]κλητους[LXX]κλητ·αςκλητ·ους
Datκληταιςκλητοις[GNT]κλητ·αιςκλητ·οις
Genκλητωνκλητ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 19-Sep-2020 07:14:13 EDT