κληρονομος • KLHRONOMOS • klēronomos

κληρο·νόμος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκληρονομεκληρονομ·ε
Nomκληρονομος[GNT][LXX]κληρονομ·ος
Accκληρονομον[GNT][LXX]κληρονομ·ον
Datκληρονομῳκληρονομ·ῳ
Genκληρονομου[LXX]κληρονομ·ου
PlVocκληρονομοι[GNT]κληρονομ·οι
Nom
Accκληρονομους[GNT][LXX]κληρονομ·ους
Datκληρονομοις[GNT][LXX]κληρονομ·οις
Genκληρονομωνκληρονομ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 30-Sep-2020 02:55:42 EDT