κιβωτος • KIBWTOS • kibōtos

κιβωτός, -οῦ, ἡ

Noun (Fem. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκιβωτεκιβωτ·ε
Nomκιβωτος[GNT][LXX]κιβωτ·ος
Accκιβωτον[GNT][LXX]κιβωτ·ον
Datκιβωτῳ[LXX]κιβωτ·ῳ
Genκιβωτου[GNT][LXX]κιβωτ·ου
PlVocκιβωτοικιβωτ·οι
Nom
Accκιβωτους[LXX]κιβωτ·ους
Datκιβωτοιςκιβωτ·οις
Genκιβωτωνκιβωτ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 24-Apr-2019 16:04:35 EDT