κενος • KENOS • kenos

κενός -ή -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκενη[GNT][LXX]κενε[GNT]κεν·ηκεν·ε
Nomκενος[GNT][LXX]κεν·ος
Accκενην[LXX]κενον[GNT][LXX]κεν·ηνκεν·ον
Datκενῃ[LXX]κενῳ[LXX]κεν·ῃκεν·ῳ
Genκενης[GNT][LXX]κενουκεν·ηςκεν·ου
PlVocκεναι[LXX]κενοι[LXX]κενα[GNT][LXX]κεν·αικεν·οικεν·α
Nom
Accκενας[LXX]κενους[GNT][LXX]κεν·αςκεν·ους
Datκεναιςκενοις[GNT][LXX]κεν·αιςκεν·οις
Genκενωνκεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Jan-2021 15:38:16 EST