καταλυμα • KATALUMA • kataluma

κατά·λυμα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocκαταλυμα[GNT][LXX]καταλυμα[τ]
Nom
Acc
Datκαταλυματι[GNT][LXX]καταλυματ·ι
Genκαταλυματοςκαταλυματ·ος
PlVocκαταλυματα[LXX]καταλυματ·α
Nom
Acc
Datκαταλυμασι, καταλυμασινκαταλυμα[τ]·σι(ν)
Genκαταλυματων[LXX]καταλυματ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 17-Nov-2019 13:34:18 EST