καταπετασμα • KATAPETASMA • katapetasma

κατα·πέτασμα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocκαταπετασμα[GNT][LXX]καταπετασμα[τ]
Nom
Acc
Datκαταπετασματι[LXX]καταπετασματ·ι
Genκαταπετασματος[GNT][LXX]καταπετασματ·ος
PlVocκαταπετασματα[LXX]καταπετασματ·α
Nom
Acc
Datκαταπετασμασι, καταπετασμασινκαταπετασμα[τ]·σι(ν)
Genκαταπετασματωνκαταπετασματ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 22-Apr-2019 16:08:56 EDT