καθαρος • KAQAROS • katharos

καθαρός -ά -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαθαρα[GNT][LXX]καθαρεκαθαρ·ακαθαρ·ε
Nomκαθαρος[GNT][LXX]καθαρ·ος
Accκαθαραν[LXX]καθαρον[GNT][LXX]καθαρ·ανκαθαρ·ον
Datκαθαρᾳ[GNT][LXX]καθαρῳ[GNT][LXX]καθαρ·ᾳκαθαρ·ῳ
Genκαθαρας[GNT][LXX]καθαρου[LXX]καθαρ·αςκαθαρ·ου
PlVocκαθαραι[LXX]καθαροι[GNT][LXX]καθαρα[GNT][LXX]καθαρ·αικαθαρ·οικαθαρ·α
Nom
Accκαθαρας[GNT][LXX]καθαρους[LXX]καθαρ·αςκαθαρ·ους
Datκαθαραις[LXX]καθαροις[GNT]καθαρ·αιςκαθαρ·οις
Genκαθαρων[LXX]καθαρ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 25-Sep-2020 12:55:32 EDT