θορυβος • QORUBOS • thorubos

θόρυβος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocθορυβεθορυβ·ε
Nomθορυβος[GNT][LXX]θορυβ·ος
Accθορυβον[GNT][LXX]θορυβ·ον
Datθορυβῳθορυβ·ῳ
Genθορυβου[GNT][LXX]θορυβ·ου
PlVocθορυβοιθορυβ·οι
Nom
Accθορυβουςθορυβ·ους
Datθορυβοιςθορυβ·οις
Genθορυβων[LXX]θορυβ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 20:32:04 EST