θυσιαστηριον • QUSIASTHRION • thusiastērion

θυσιαστήριον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocθυσιαστηριον[GNT][LXX]θυσιαστηρι·ον
Nom
Acc
Datθυσιαστηριῳ[GNT][LXX]θυσιαστηρι·ῳ
Genθυσιαστηριου[GNT][LXX]θυσιαστηρι·ου
PlVocθυσιαστηρια[GNT][LXX]θυσιαστηρι·α
Nom
Acc
Datθυσιαστηριοιςθυσιαστηρι·οις
Genθυσιαστηριων[LXX]θυσιαστηρι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 20-Nov-2019 22:46:01 EST