θυμιαμα • QUMIAMA • thumiama

θυμίαμα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocθυμιαμα[LXX]θυμιαμα[τ]
Nom
Acc
Datθυμιαματι[LXX]θυμιαματ·ι
Genθυμιαματος[GNT][LXX]θυμιαματ·ος
PlVocθυμιαματα[GNT][LXX]θυμιαματ·α
Nom
Acc
Datθυμιαμασι, θυμιαμασιν[LXX]θυμιαμα[τ]·σι(ν), θυμιαμα[τ]·σι(ν)
Genθυμιαματων[GNT][LXX]θυμιαματ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 22-Apr-2019 12:11:54 EDT