θυγατριον • QUGATRION • thugatrion

θυγάτριον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocθυγατριον[GNT]θυγατρι·ον
Nom
Acc
Datθυγατριῳθυγατρι·ῳ
Genθυγατριουθυγατρι·ου
PlVocθυγατριαθυγατρι·α
Nom
Acc
Datθυγατριοιςθυγατρι·οις
Genθυγατριωνθυγατρι·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 09-Apr-2020 04:25:44 EDT