θρηνος • QRHNOS • thrēnos

θρῆνος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocθρηνεθρην·ε
Nomθρηνος[GNT][LXX]θρην·ος
Accθρηνον[LXX]θρην·ον
Datθρηνῳ[LXX]θρην·ῳ
Genθρηνου[LXX]θρην·ου
PlVocθρηνοιθρην·οι
Nom
Accθρηνουςθρην·ους
Datθρηνοις[LXX]θρην·οις
Genθρηνων[LXX]θρην·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 10-Dec-2019 05:24:11 EST