θνητος • QNHTOS • thnētos

θνητός -ή -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθνητηθνητεθνητ·ηθνητ·ε
Nomθνητος[LXX]θνητ·ος
Accθνητηνθνητον[GNT][LXX]θνητ·ηνθνητ·ον
Datθνητῃ[GNT][LXX]θνητῳ[GNT][LXX]θνητ·ῃθνητ·ῳ
Genθνητηςθνητου[LXX]θνητ·ηςθνητ·ου
PlVocθνηταιθνητοιθνητα[GNT]θνητ·αιθνητ·οιθνητ·α
Nom
Accθνηταςθνητουςθνητ·αςθνητ·ους
Datθνηταιςθνητοιςθνητ·αιςθνητ·οις
Genθνητων[LXX]θνητ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 03-Aug-2020 10:17:06 EDT