θησαυρος • QHSAUROS • thēsauros

θησαυρός, -οῦ, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocθησαυρεθησαυρ·ε
Nomθησαυρος[GNT][LXX]θησαυρ·ος
Accθησαυρον[GNT][LXX]θησαυρ·ον
Datθησαυρῳ[GNT][LXX]θησαυρ·ῳ
Genθησαυρου[GNT][LXX]θησαυρ·ου
PlVocθησαυροι[GNT][LXX]θησαυρ·οι
Nom
Accθησαυρους[GNT][LXX]θησαυρ·ους
Datθησαυροις[LXX]θησαυρ·οις
Genθησαυρων[GNT][LXX]θησαυρ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 05:10:38 EST