θεριζω • QERIZW • therizō

θερίζω (θεριζ-, θερι(ε)·[σ]-/θερι·σ-, θερι·σ-, -, τεθερισ-, θερισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθεριζω[GNT]θεριζ·ωθεριζομαιθεριζ·ομαι
2ndθεριζεις[GNT]θεριζ·ειςθεριζῃ, θεριζει, θεριζεσαιθεριζ·ῃ, θεριζ·ει classical, θεριζ·εσαι alt
3rdθεριζειθεριζ·ειθεριζεταιθεριζ·εται
Pl1stθεριζομενθεριζ·ομενθεριζομεθαθεριζ·ομεθα
2ndθεριζετεθεριζ·ετεθεριζεσθεθεριζ·εσθε
3rdθεριζουσιν[GNT][LXX], θεριζουσιθεριζ·ουσι(ν), θεριζ·ουσι(ν)θεριζονταιθεριζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθεριζω[GNT]θεριζ·ωθεριζωμαιθεριζ·ωμαι
2ndθεριζῃςθεριζ·ῃςθεριζῃθεριζ·ῃ
3rdθεριζῃθεριζ·ῃθεριζηταιθεριζ·ηται
Pl1stθεριζωμενθεριζ·ωμενθεριζωμεθαθεριζ·ωμεθα
2ndθεριζητε[LXX]θεριζ·ητεθεριζησθεθεριζ·ησθε
3rdθεριζωσιν[LXX], θεριζωσιθεριζ·ωσι(ν), θεριζ·ωσι(ν)θεριζωνταιθεριζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθεριζοιμιθεριζ·οιμιθεριζοιμηνθεριζ·οιμην
2ndθεριζοιςθεριζ·οιςθεριζοιοθεριζ·οιο
3rdθεριζοιθεριζ·οιθεριζοιτοθεριζ·οιτο
Pl1stθεριζοιμενθεριζ·οιμενθεριζοιμεθαθεριζ·οιμεθα
2ndθεριζοιτεθεριζ·οιτεθεριζοισθεθεριζ·οισθε
3rdθεριζοιεν, θεριζοισανθεριζ·οιεν, θεριζ·οισαν altθεριζοιντοθεριζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndθεριζεθεριζ·εθεριζουθεριζ·ου
3rdθεριζετωθεριζ·ετωθεριζεσθωθεριζ·εσθω
Pl1st
2ndθεριζετεθεριζ·ετεθεριζεσθεθεριζ·εσθε
3rdθεριζετωσαν, θεριζοντων[LXX]θεριζ·ετωσαν, θεριζ·οντων classicalθεριζεσθωσαν, θεριζεσθωνθεριζ·εσθωσαν, θεριζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θεριζειν[GNT][LXX]​θεριζ·εινθεριζεσθαι​θεριζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθεριζουσαθεριζονθεριζ·ουσ·αθεριζ·ο[υ]ν[τ]
Nomθεριζων[GNT][LXX]θεριζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accθεριζουσανθεριζονταθεριζ·ουσ·ανθεριζ·ο[υ]ντ·α
Datθεριζουσῃθεριζοντιθεριζ·ουσ·ῃθεριζ·ο[υ]ντ·ι
Genθεριζουσηςθεριζοντος[LXX]θεριζ·ουσ·ηςθεριζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocθεριζουσαιθεριζοντεςθεριζονταθεριζ·ουσ·αιθεριζ·ο[υ]ντ·εςθεριζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accθεριζουσαςθεριζοντας[LXX]θεριζ·ουσ·αςθεριζ·ο[υ]ντ·ας
Datθεριζουσαιςθεριζουσι, θεριζουσιν[GNT][LXX]θεριζ·ουσ·αιςθεριζ·ου[ντ]·σι(ν), θεριζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genθεριζουσωνθεριζοντων[LXX]θεριζ·ουσ·ωνθεριζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθεριζομενηθεριζομενεθεριζ·ομεν·ηθεριζ·ομεν·ε
Nomθεριζομενος[LXX]θεριζ·ομεν·ος
Accθεριζομενηνθεριζομενονθεριζ·ομεν·ηνθεριζ·ομεν·ον
Datθεριζομενῃθεριζομενῳθεριζ·ομεν·ῃθεριζ·ομεν·ῳ
Genθεριζομενηςθεριζομενουθεριζ·ομεν·ηςθεριζ·ομεν·ου
PlVocθεριζομεναιθεριζομενοιθεριζομεναθεριζ·ομεν·αιθεριζ·ομεν·οιθεριζ·ομεν·α
Nom
Accθεριζομεναςθεριζομενουςθεριζ·ομεν·αςθεριζ·ομεν·ους
Datθεριζομεναιςθεριζομενοιςθεριζ·ομεν·αιςθεριζ·ομεν·οις
Genθεριζομενωνθεριζομενωνθεριζ·ομεν·ωνθεριζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεθεριζον[LXX]ε·θεριζ·ονεθεριζομηνε·θεριζ·ομην
2ndεθεριζεςε·θεριζ·εςεθεριζουε·θεριζ·ου
3rdεθεριζεν, εθεριζεε·θεριζ·ε(ν)εθεριζετοε·θεριζ·ετο
Pl1stεθεριζομενε·θεριζ·ομενεθεριζομεθαε·θεριζ·ομεθα
2ndεθεριζετεε·θεριζ·ετεεθεριζεσθεε·θεριζ·εσθε
3rdεθεριζον[LXX], εθεριζοσανε·θεριζ·ον, ε·θεριζ·οσαν altεθεριζοντοε·θεριζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθεριω, θερισωθερι(ε)·[σ]ω, θερι·σωθεριουμαι, θερισομαιθερι(ε)·[σ]ομαι, θερι·σομαι
2ndθεριεις, θερισειςθερι(ε)·[σ]εις, θερι·σειςθεριῃ, θεριει, θεριεισαι, θερισῃ, θερισει[GNT][LXX], θερισεσαιθερι(ε)·[σ]ῃ, θερι(ε)·[σ]ει classical, θερι(ε)·[σ]εσαι alt, θερι·σῃ, θερι·σει classical, θερι·σεσαι alt
3rdθεριει, θερισει[GNT][LXX]θερι(ε)·[σ]ει, θερι·σειθεριειται, θερισεταιθερι(ε)·[σ]εται, θερι·σεται
Pl1stθεριουμεν, θερισομεν[GNT]θερι(ε)·[σ]ομεν, θερι·σομενθεριουμεθα, θερισομεθαθερι(ε)·[σ]ομεθα, θερι·σομεθα
2ndθεριειτε, θερισετεθερι(ε)·[σ]ετε, θερι·σετεθεριεισθε, θερισεσθεθερι(ε)·[σ]εσθε, θερι·σεσθε
3rdθεριουσιν[LXX], θεριουσι, θερισουσιν, θερισουσιθερι(ε)·[σ]ουσι(ν), θερι(ε)·[σ]ουσι(ν), θερι·σουσι(ν)θεριουνται, θερισονταιθερι(ε)·[σ]ονται, θερι·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθεριοιμι, θερισοιμιθερι(ε)·[σ]οιμι, θερι·σοιμιθεριοιμην, θερισοιμηνθερι(ε)·[σ]οιμην, θερι·σοιμην
2ndθεριοις, θερισοιςθερι(ε)·[σ]οις, θερι·σοιςθεριοιο, θερισοιοθερι(ε)·[σ]οιο, θερι·σοιο
3rdθεριοι, θερισοιθερι(ε)·[σ]οι, θερι·σοιθεριοιτο, θερισοιτοθερι(ε)·[σ]οιτο, θερι·σοιτο
Pl1stθεριοιμεν, θερισοιμενθερι(ε)·[σ]οιμεν, θερι·σοιμενθεριοιμεθα, θερισοιμεθαθερι(ε)·[σ]οιμεθα, θερι·σοιμεθα
2ndθεριοιτε, θερισοιτεθερι(ε)·[σ]οιτε, θερι·σοιτεθεριοισθε, θερισοισθεθερι(ε)·[σ]οισθε, θερι·σοισθε
3rdθεριοιεν, θερισοιενθερι(ε)·[σ]οιεν, θερι·σοιενθεριοιντο, θερισοιντοθερι(ε)·[σ]οιντο, θερι·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θεριειν, θερισειν​θερι(ε)·[σ]ειν, θερι·σειν​θεριεισθαι, θερισεσθαι​θερι(ε)·[σ]εσθαι, θερι·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθεριουσα, θερισουσαθεριουν, θερισον[GNT]θερι(ε)·[σ]ουσ·α, θερι·σουσ·αθερι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ], θερι·σο[υ]ν[τ]
Nomθεριων, θερισωνθερι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^, θερι·σο[υ]ν[τ]·^
Accθεριουσαν, θερισουσανθεριουντα, θερισονταθερι(ε)·[σ]ουσ·αν, θερι·σουσ·ανθερι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α, θερι·σο[υ]ντ·α
Datθεριουσῃ, θερισουσῃθεριουντι, θερισοντιθερι(ε)·[σ]ουσ·ῃ, θερι·σουσ·ῃθερι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι, θερι·σο[υ]ντ·ι
Genθεριουσης, θερισουσηςθεριουντος, θερισοντοςθερι(ε)·[σ]ουσ·ης, θερι·σουσ·ηςθερι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος, θερι·σο[υ]ντ·ος
PlVocθεριουσαι, θερισουσαιθεριουντες, θερισοντεςθεριουντα, θερισονταθερι(ε)·[σ]ουσ·αι, θερι·σουσ·αιθερι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ες, θερι·σο[υ]ντ·εςθερι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α, θερι·σο[υ]ντ·α
Nom
Accθεριουσας, θερισουσαςθεριουντας, θερισονταςθερι(ε)·[σ]ουσ·ας, θερι·σουσ·αςθερι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας, θερι·σο[υ]ντ·ας
Datθεριουσαις, θερισουσαιςθεριουσι, θεριουσιν[LXX], θερισουσι, θερισουσινθερι(ε)·[σ]ουσ·αις, θερι·σουσ·αιςθερι(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), θερι(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), θερι·σου[ντ]·σι(ν)
Genθεριουσων, θερισουσωνθεριουντων, θερισοντωνθερι(ε)·[σ]ουσ·ων, θερι·σουσ·ωνθερι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων, θερι·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθεριουμενη, θερισομενηθεριουμενε, θερισομενεθερι(ε)·[σ]ομεν·η, θερι·σομεν·ηθερι(ε)·[σ]ομεν·ε, θερι·σομεν·ε
Nomθεριουμενος, θερισομενοςθερι(ε)·[σ]ομεν·ος, θερι·σομεν·ος
Accθεριουμενην, θερισομενηνθεριουμενον, θερισομενονθερι(ε)·[σ]ομεν·ην, θερι·σομεν·ηνθερι(ε)·[σ]ομεν·ον, θερι·σομεν·ον
Datθεριουμενῃ, θερισομενῃθεριουμενῳ, θερισομενῳθερι(ε)·[σ]ομεν·ῃ, θερι·σομεν·ῃθερι(ε)·[σ]ομεν·ῳ, θερι·σομεν·ῳ
Genθεριουμενης, θερισομενηςθεριουμενου, θερισομενουθερι(ε)·[σ]ομεν·ης, θερι·σομεν·ηςθερι(ε)·[σ]ομεν·ου, θερι·σομεν·ου
PlVocθεριουμεναι, θερισομεναιθεριουμενοι, θερισομενοιθεριουμενα, θερισομεναθερι(ε)·[σ]ομεν·αι, θερι·σομεν·αιθερι(ε)·[σ]ομεν·οι, θερι·σομεν·οιθερι(ε)·[σ]ομεν·α, θερι·σομεν·α
Nom
Accθεριουμενας, θερισομεναςθεριουμενους, θερισομενουςθερι(ε)·[σ]ομεν·ας, θερι·σομεν·αςθερι(ε)·[σ]ομεν·ους, θερι·σομεν·ους
Datθεριουμεναις, θερισομεναιςθεριουμενοις, θερισομενοιςθερι(ε)·[σ]ομεν·αις, θερι·σομεν·αιςθερι(ε)·[σ]ομεν·οις, θερι·σομεν·οις
Genθεριουμενων, θερισομενωνθεριουμενων, θερισομενωνθερι(ε)·[σ]ομεν·ων, θερι·σομεν·ωνθερι(ε)·[σ]ομεν·ων, θερι·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεθερισαε·θερι·σαεθερισαμηνε·θερι·σαμην
2ndεθερισαςε·θερι·σαςεθερισωε·θερι·σω
3rdεθερισεν, εθερισεε·θερι·σε(ν)εθερισατοε·θερι·σατο
Pl1stεθερισαμενε·θερι·σαμενεθερισαμεθαε·θερι·σαμεθα
2ndεθερισατεε·θερι·σατεεθερισασθεε·θερι·σασθε
3rdεθερισαν[LXX]ε·θερι·σανεθερισαντοε·θερι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθερισωθερι·σωθερισωμαιθερι·σωμαι
2ndθερισῃς[LXX]θερι·σῃςθερισῃθερι·σῃ
3rdθερισῃθερι·σῃθερισηταιθερι·σηται
Pl1stθερισωμενθερι·σωμενθερισωμεθαθερι·σωμεθα
2ndθερισητεθερι·σητεθερισησθεθερι·σησθε
3rdθερισωσιν, θερισωσιθερι·σωσι(ν)θερισωνταιθερι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθερισαιμιθερι·σαιμιθερισαιμηνθερι·σαιμην
2ndθερισαις, θερισειαςθερι·σαις, θερι·σειας classicalθερισαιοθερι·σαιο
3rdθερισαι[GNT], θερισειεθερι·σαι, θερι·σειε classicalθερισαιτοθερι·σαιτο
Pl1stθερισαιμενθερι·σαιμενθερισαιμεθαθερι·σαιμεθα
2ndθερισαιτεθερι·σαιτεθερισαισθεθερι·σαισθε
3rdθερισαιεν, θερισαισαν, θερισειαν, θερισειενθερι·σαιεν, θερι·σαισαν alt, θερι·σειαν classical, θερι·σειεν classicalθερισαιντοθερι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndθερισον[GNT]θερι·σονθερισαι[GNT]θερι·σαι
3rdθερισατωθερι·σατωθερισασθωθερι·σασθω
Pl1st
2ndθερισατε[LXX]θερι·σατεθερισασθεθερι·σασθε
3rdθερισατωσαν, θερισαντων[GNT]θερι·σατωσαν, θερι·σαντων classicalθερισασθωσαν, θερισασθωνθερι·σασθωσαν, θερι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θερισαι[GNT]​θερι·σαιθερισασθαι​θερι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθερισασαθερισαςθερισανθερι·σασ·αθερι·σα[ντ]·ςθερι·σαν[τ]
Nom
Accθερισασανθερισανταθερι·σασ·ανθερι·σαντ·α
Datθερισασῃθερισαντιθερι·σασ·ῃθερι·σαντ·ι
Genθερισασηςθερισαντοςθερι·σασ·ηςθερι·σαντ·ος
PlVocθερισασαιθερισαντες[LXX]θερισανταθερι·σασ·αιθερι·σαντ·εςθερι·σαντ·α
Nom
Accθερισασαςθερισανταςθερι·σασ·αςθερι·σαντ·ας
Datθερισασαιςθερισασι, θερισασινθερι·σασ·αιςθερι·σα[ντ]·σι(ν)
Genθερισασωνθερισαντων[GNT]θερι·σασ·ωνθερι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθερισαμενηθερισαμενεθερι·σαμεν·ηθερι·σαμεν·ε
Nomθερισαμενοςθερι·σαμεν·ος
Accθερισαμενηνθερισαμενονθερι·σαμεν·ηνθερι·σαμεν·ον
Datθερισαμενῃθερισαμενῳθερι·σαμεν·ῃθερι·σαμεν·ῳ
Genθερισαμενηςθερισαμενουθερι·σαμεν·ηςθερι·σαμεν·ου
PlVocθερισαμεναιθερισαμενοιθερισαμεναθερι·σαμεν·αιθερι·σαμεν·οιθερι·σαμεν·α
Nom
Accθερισαμεναςθερισαμενουςθερι·σαμεν·αςθερι·σαμεν·ους
Datθερισαμεναιςθερισαμενοιςθερι·σαμεν·αιςθερι·σαμεν·οις
Genθερισαμενωνθερισαμενωνθερι·σαμεν·ωνθερι·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθερισμαιτεθερισ·μαι
2ndτεθερισαιτεθερισ·[σ]αι
3rdτεθερισταιτεθερισ·ται
Pl1stτεθερισμεθατεθερισ·μεθα
2ndτεθερισθετεθερισ·[σ]θε
3rdτεθεριδαταιτεθερισ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθερισομαιτεθερισ·[σ]ομαι
2ndτεθερισῃ, τεθερισειτεθερισ·[σ]ῃ, τεθερισ·[σ]ει classical
3rdτεθερισεταιτεθερισ·[σ]εται
Pl1stτεθερισομεθατεθερισ·[σ]ομεθα
2ndτεθερισεσθετεθερισ·[σ]εσθε
3rdτεθερισονταιτεθερισ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθερισοιμηντεθερισ·[σ]οιμην
2ndτεθερισοιοτεθερισ·[σ]οιο
3rdτεθερισοιτοτεθερισ·[σ]οιτο
Pl1stτεθερισοιμεθατεθερισ·[σ]οιμεθα
2ndτεθερισοισθετεθερισ·[σ]οισθε
3rdτεθερισοιντοτεθερισ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτεθερισοτεθερισ·[σ]ο
3rdτεθερισθωτεθερισ·[σ]θω
Pl1st
2ndτεθερισθετεθερισ·[σ]θε
3rdτεθερισθωσαν, τεθερισθωντεθερισ·[σ]θωσαν, τεθερισ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τεθερισθαι​τεθερισ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τεθερισεσθαι​τεθερισ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτεθερισμενητεθερισμενετεθερισ·μεν·ητεθερισ·μεν·ε
Nomτεθερισμενοςτεθερισ·μεν·ος
Accτεθερισμενηντεθερισμενοντεθερισ·μεν·ηντεθερισ·μεν·ον
Datτεθερισμενῃτεθερισμενῳτεθερισ·μεν·ῃτεθερισ·μεν·ῳ
Genτεθερισμενηςτεθερισμενουτεθερισ·μεν·ηςτεθερισ·μεν·ου
PlVocτεθερισμεναιτεθερισμενοιτεθερισμενα[LXX]τεθερισ·μεν·αιτεθερισ·μεν·οιτεθερισ·μεν·α
Nom
Accτεθερισμεναςτεθερισμενουςτεθερισ·μεν·αςτεθερισ·μεν·ους
Datτεθερισμεναιςτεθερισμενοιςτεθερισ·μεν·αιςτεθερισ·μεν·οις
Genτεθερισμενωντεθερισμενωντεθερισ·μεν·ωντεθερισ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετεθερισμηνε·τεθερισ·μην
2ndετεθερισοε·τεθερισ·[σ]ο
3rdετεθεριστοε·τεθερισ·το
Pl1stετεθερισμεθαε·τεθερισ·μεθα
2ndετεθερισθεε·τεθερισ·[σ]θε
3rdετεθεριδατοε·τεθερισ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθερισμην[ε]·τεθερισ·μην
2ndτεθερισο[ε]·τεθερισ·[σ]ο
3rdτεθεριστο[ε]·τεθερισ·το
Pl1stτεθερισμεθα[ε]·τεθερισ·μεθα
2ndτεθερισθε[ε]·τεθερισ·[σ]θε
3rdτεθεριδατο[ε]·τεθερισ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεθερισθηνε·θερισ·θην
2ndεθερισθηςε·θερισ·θης
3rdεθερισθη[GNT]ε·θερισ·θη
Pl1stεθερισθημενε·θερισ·θημεν
2ndεθερισθητεε·θερισ·θητε
3rdεθερισθησανε·θερισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stθερισθησομαιθερισ·θησομαι
2ndθερισθησῃ, θερισθησειθερισ·θησῃ, θερισ·θησει classical
3rdθερισθησεταιθερισ·θησεται
Pl1stθερισθησομεθαθερισ·θησομεθα
2ndθερισθησεσθεθερισ·θησεσθε
3rdθερισθησονταιθερισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stθερισθωθερισ·θω
2ndθερισθῃςθερισ·θῃς
3rdθερισθῃ[LXX]θερισ·θῃ
Pl1stθερισθωμενθερισ·θωμεν
2ndθερισθητεθερισ·θητε
3rdθερισθωσιν, θερισθωσιθερισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stθερισθειηνθερισ·θειην
2ndθερισθειηςθερισ·θειης
3rdθερισθειηθερισ·θειη
Pl1stθερισθειημεν, θερισθειμενθερισ·θειημεν, θερισ·θειμεν classical
2ndθερισθειητε, θερισθειτεθερισ·θειητε, θερισ·θειτε classical
3rdθερισθειησαν, θερισθειενθερισ·θειησαν, θερισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stθερισθησοιμηνθερισ·θησοιμην
2ndθερισθησοιοθερισ·θησοιο
3rdθερισθησοιτοθερισ·θησοιτο
Pl1stθερισθησοιμεθαθερισ·θησοιμεθα
2ndθερισθησοισθεθερισ·θησοισθε
3rdθερισθησοιντοθερισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndθερισθητιθερισ·θητι
3rdθερισθητωθερισ·θητω
Pl1st
2ndθερισθητεθερισ·θητε
3rdθερισθητωσαν, θερισθεντωνθερισ·θητωσαν, θερισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
θερισθηναι​θερισ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
θερισθησεσθαι​θερισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθερισθεισαθερισθειςθερισθενθερισ·θεισ·αθερισ·θει[ντ]·ςθερισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accθερισθεισανθερισθενταθερισ·θεισ·ανθερισ·θε[ι]ντ·α
Datθερισθεισῃθερισθεντιθερισ·θεισ·ῃθερισ·θε[ι]ντ·ι
Genθερισθεισηςθερισθεντοςθερισ·θεισ·ηςθερισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocθερισθεισαιθερισθεντεςθερισθενταθερισ·θεισ·αιθερισ·θε[ι]ντ·εςθερισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accθερισθεισαςθερισθενταςθερισ·θεισ·αςθερισ·θε[ι]ντ·ας
Datθερισθεισαιςθερισθεισι, θερισθεισινθερισ·θεισ·αιςθερισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genθερισθεισωνθερισθεντωνθερισ·θεισ·ωνθερισ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθερισθησομενηθερισθησομενεθερισ·θησομεν·ηθερισ·θησομεν·ε
Nomθερισθησομενοςθερισ·θησομεν·ος
Accθερισθησομενηνθερισθησομενονθερισ·θησομεν·ηνθερισ·θησομεν·ον
Datθερισθησομενῃθερισθησομενῳθερισ·θησομεν·ῃθερισ·θησομεν·ῳ
Genθερισθησομενηςθερισθησομενουθερισ·θησομεν·ηςθερισ·θησομεν·ου
PlVocθερισθησομεναιθερισθησομενοιθερισθησομεναθερισ·θησομεν·αιθερισ·θησομεν·οιθερισ·θησομεν·α
Nom
Accθερισθησομεναςθερισθησομενουςθερισ·θησομεν·αςθερισ·θησομεν·ους
Datθερισθησομεναιςθερισθησομενοιςθερισ·θησομεν·αιςθερισ·θησομεν·οις
Genθερισθησομενωνθερισθησομενωνθερισ·θησομεν·ωνθερισ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 26-Jan-2020 00:37:28 EST