θεραπων • QERAPWN • therapōn

θεράπων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. θεράπουσιν

Noun (Mas. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocθεραπονθεραπο[υ]ν[τ]
Nomθεραπων[GNT][LXX]θεραπο[υ]ν[τ]·^
Accθεραποντα[LXX]θεραπο[υ]ντ·α
Datθεραποντι[LXX]θεραπο[υ]ντ·ι
Genθεραποντος[LXX]θεραπο[υ]ντ·ος
PlVocθεραποντες[LXX]θεραπο[υ]ντ·ες
Nom
Accθεραποντας[LXX]θεραπο[υ]ντ·ας
Datθεραπουσι, θεραπουσιν[LXX]θεραπου[ντ]·σι(ν), θεραπου[ντ]·σι(ν)
Genθεραποντων[LXX]θεραπο[υ]ντ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 16:07:21 EST