θεμελιος θεμελιον • QEMELIOS QEMELION • themelios themelion

θεμέλιος, -ου, ὁ and -λιον, -ου, τό

Noun (Mas. 2nd Decl. and Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocθεμελιεθεμελι·ε
Nomθεμελιος[GNT][LXX]θεμελι·ος
Accθεμελιον[GNT][LXX]θεμελι·ον
Datθεμελιῳ[GNT]θεμελι·ῳ
Genθεμελιου[GNT][LXX]θεμελι·ου
PlVocθεμελιοι[GNT][LXX]θεμελι·οι
Nom
Accθεμελιους[GNT][LXX]θεμελι·ους
Datθεμελιοιςθεμελι·οις
Genθεμελιων[LXX]θεμελι·ων
2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocθεμελιον[GNT][LXX]θεμελι·ον
Nom
Acc
Datθεμελιῳ[GNT]θεμελι·ῳ
Genθεμελιου[GNT][LXX]θεμελι·ου
PlVocθεμελια[GNT][LXX]θεμελι·α
Nom
Acc
Datθεμελιοιςθεμελι·οις
Genθεμελιων[LXX]θεμελι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 18:22:48 EST