ζεστος • ZESTOS • zestos

ζεστός -ή -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζεστηζεστεζεστ·ηζεστ·ε
Nomζεστος[GNT]ζεστ·ος
Accζεστηνζεστονζεστ·ηνζεστ·ον
Datζεστῃζεστῳζεστ·ῃζεστ·ῳ
Genζεστηςζεστουζεστ·ηςζεστ·ου
PlVocζεσταιζεστοιζεσταζεστ·αιζεστ·οιζεστ·α
Nom
Accζεσταςζεστουςζεστ·αςζεστ·ους
Datζεσταιςζεστοιςζεστ·αιςζεστ·οις
Genζεστωνζεστ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 02-Dec-2020 08:52:11 EST