ευχαριστος • EUCARISTOS EUXARISTOS • eucharistos

εὐ·χάριστος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευχαριστεευχαριστ·ε
Nomευχαριστος[LXX]ευχαριστ·ος
Accευχαριστονευχαριστ·ον
Datευχαριστῳευχαριστ·ῳ
Genευχαριστουευχαριστ·ου
PlVocευχαριστοι[GNT]ευχαρισταευχαριστ·οιευχαριστ·α
Nom
Accευχαριστουςευχαριστ·ους
Datευχαριστοιςευχαριστ·οις
Genευχαριστων[GNT]ευχαριστ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 07-Aug-2020 19:46:26 EDT