ευφροσυνη • EUFROSUNH • euphrosunē

εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocευφροσυνη[LXX]ευφροσυν·η
Nom
Accευφροσυνην[LXX]ευφροσυν·ην
Datευφροσυνῃ[LXX]ευφροσυν·ῃ
Genευφροσυνης[GNT][LXX]ευφροσυν·ης
PlVocευφροσυναι[LXX]ευφροσυν·αι
Nom
Accευφροσυνας[LXX]ευφροσυν·ας
Datευφροσυναις[LXX]ευφροσυν·αις
Genευφροσυνωνευφροσυν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 21-Apr-2019 04:32:21 EDT