ευνουχος • EUNOUCOS EUNOUXOS • eunouchos

εὐν·οῦχος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocευνουχεευνουχ·ε
Nomευνουχος[GNT][LXX]ευνουχ·ος
Accευνουχον[LXX]ευνουχ·ον
Datευνουχῳ[LXX]ευνουχ·ῳ
Genευνουχου[LXX]ευνουχ·ου
PlVocευνουχοι[GNT][LXX]ευνουχ·οι
Nom
Accευνουχους[LXX]ευνουχ·ους
Datευνουχοις[LXX]ευνουχ·οις
Genευνουχων[LXX]ευνουχ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 04-Jul-2020 04:19:52 EDT