ευθυμεω • EUQUMEW • euthumeō

εὐ·θυμέω (ευθυμ(ε)-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευθυμωευθυμ(ε)·ωευθυμουμαιευθυμ(ε)·ομαι
2ndευθυμειςευθυμ(ε)·ειςευθυμῃ, ευθυμει[GNT], ευθυμεισαιευθυμ(ε)·ῃ, ευθυμ(ε)·ει classical, ευθυμ(ε)·εσαι alt
3rdευθυμει[GNT]ευθυμ(ε)·ειευθυμειταιευθυμ(ε)·εται
Pl1stευθυμουμενευθυμ(ε)·ομενευθυμουμεθαευθυμ(ε)·ομεθα
2ndευθυμειτε[GNT]ευθυμ(ε)·ετεευθυμεισθεευθυμ(ε)·εσθε
3rdευθυμουσιν, ευθυμουσιευθυμ(ε)·ουσι(ν)ευθυμουνταιευθυμ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευθυμωευθυμ(ε)·ωευθυμωμαιευθυμ(ε)·ωμαι
2ndευθυμῃςευθυμ(ε)·ῃςευθυμῃευθυμ(ε)·ῃ
3rdευθυμῃευθυμ(ε)·ῃευθυμηταιευθυμ(ε)·ηται
Pl1stευθυμωμενευθυμ(ε)·ωμενευθυμωμεθαευθυμ(ε)·ωμεθα
2ndευθυμητεευθυμ(ε)·ητεευθυμησθεευθυμ(ε)·ησθε
3rdευθυμωσιν, ευθυμωσιευθυμ(ε)·ωσι(ν)ευθυμωνταιευθυμ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευθυμοιμιευθυμ(ε)·οιμιευθυμοιμηνευθυμ(ε)·οιμην
2ndευθυμοιςευθυμ(ε)·οιςευθυμοιοευθυμ(ε)·οιο
3rdευθυμοι[GNT][LXX]ευθυμ(ε)·οιευθυμοιτοευθυμ(ε)·οιτο
Pl1stευθυμοιμενευθυμ(ε)·οιμενευθυμοιμεθαευθυμ(ε)·οιμεθα
2ndευθυμοιτεευθυμ(ε)·οιτεευθυμοισθεευθυμ(ε)·οισθε
3rdευθυμοιεν, ευθυμοισανευθυμ(ε)·οιεν, ευθυμ(ε)·οισαν altευθυμοιντοευθυμ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndευθυμει[GNT]ευθυμ(ε)·εευθυμουευθυμ(ε)·ου
3rdευθυμειτωευθυμ(ε)·ετωευθυμεισθωευθυμ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndευθυμειτε[GNT]ευθυμ(ε)·ετεευθυμεισθεευθυμ(ε)·εσθε
3rdευθυμειτωσαν, ευθυμουντωνευθυμ(ε)·ετωσαν, ευθυμ(ε)·οντων classicalευθυμεισθωσαν, ευθυμεισθωνευθυμ(ε)·εσθωσαν, ευθυμ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ευθυμειν[GNT]​ευθυμ(ε)·εινευθυμεισθαι​ευθυμ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευθυμουσαευθυμουνευθυμ(ε)·ουσ·αευθυμ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomευθυμωνευθυμ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accευθυμουσανευθυμουνταευθυμ(ε)·ουσ·ανευθυμ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datευθυμουσῃευθυμουντιευθυμ(ε)·ουσ·ῃευθυμ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genευθυμουσηςευθυμουντοςευθυμ(ε)·ουσ·ηςευθυμ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocευθυμουσαιευθυμουντεςευθυμουνταευθυμ(ε)·ουσ·αιευθυμ(ε)·ο[υ]ντ·εςευθυμ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accευθυμουσαςευθυμουνταςευθυμ(ε)·ουσ·αςευθυμ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datευθυμουσαιςευθυμουσι, ευθυμουσινευθυμ(ε)·ουσ·αιςευθυμ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genευθυμουσωνευθυμουντωνευθυμ(ε)·ουσ·ωνευθυμ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευθυμουμενηευθυμουμενεευθυμ(ε)·ομεν·ηευθυμ(ε)·ομεν·ε
Nomευθυμουμενοςευθυμ(ε)·ομεν·ος
Accευθυμουμενηνευθυμουμενονευθυμ(ε)·ομεν·ηνευθυμ(ε)·ομεν·ον
Datευθυμουμενῃευθυμουμενῳευθυμ(ε)·ομεν·ῃευθυμ(ε)·ομεν·ῳ
Genευθυμουμενηςευθυμουμενουευθυμ(ε)·ομεν·ηςευθυμ(ε)·ομεν·ου
PlVocευθυμουμεναιευθυμουμενοιευθυμουμεναευθυμ(ε)·ομεν·αιευθυμ(ε)·ομεν·οιευθυμ(ε)·ομεν·α
Nom
Accευθυμουμεναςευθυμουμενουςευθυμ(ε)·ομεν·αςευθυμ(ε)·ομεν·ους
Datευθυμουμεναιςευθυμουμενοιςευθυμ(ε)·ομεν·αιςευθυμ(ε)·ομεν·οις
Genευθυμουμενωνευθυμουμενωνευθυμ(ε)·ομεν·ωνευθυμ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευθυμουνε·ευθυμ(ε)·ονευθυμουμηνε·ευθυμ(ε)·ομην
2ndευθυμειςε·ευθυμ(ε)·εςευθυμουε·ευθυμ(ε)·ου
3rdευθυμει[GNT]ε·ευθυμ(ε)·εευθυμειτοε·ευθυμ(ε)·ετο
Pl1stευθυμουμενε·ευθυμ(ε)·ομενευθυμουμεθαε·ευθυμ(ε)·ομεθα
2ndευθυμειτε[GNT]ε·ευθυμ(ε)·ετεευθυμεισθεε·ευθυμ(ε)·εσθε
3rdευθυμουν, ευθυμουσανε·ευθυμ(ε)·ον, ε·ευθυμ(ε)·οσαν altευθυμουντοε·ευθυμ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 07-Jun-2020 04:25:24 EDT