δορυ • DORU • doru

δόρυ, δόρατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl., irreg.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocδορυ[LXX]δορα[τ] > irreg. δορυ
Nom
Acc
Datδορατι[LXX]δορατ·ι
Genδορατος[LXX]δορατ·ος
PlVocδορατα[LXX]δορατ·α
Nom
Acc
Datδορασι, δορασιν[LXX]δορα[τ]·σι(ν), δορα[τ]·σι(ν)
Genδορατωνδορατ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 25-Apr-2019 06:33:09 EDT