δεομαι • DEOMAI • deomai

δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεομαι[GNT][LXX], δουμαιδε·ομαι, δ(ε)·ομαι
2ndδεῃ[GNT][LXX], δεει, δεεσαι, δῃ, δει[GNT][LXX], δεισαιδε·ῃ, δε·ει classical, δε·εσαι alt, δ(ε)·ῃ, δ(ε)·ει classical, δ(ε)·εσαι alt
3rdδεεται, δειται[LXX]δε·εται, δ(ε)·εται
Pl1stδεομεθα[GNT][LXX], δουμεθαδε·ομεθα, δ(ε)·ομεθα
2ndδεεσθε, δεισθεδε·εσθε, δ(ε)·εσθε
3rdδεονται, δουνταιδε·ονται, δ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεωμαι, δωμαιδε·ωμαι, δ(ε)·ωμαι
2ndδεῃ[GNT][LXX], δῃδε·ῃ, δ(ε)·ῃ
3rdδεηται[LXX], δηταιδε·ηται, δ(ε)·ηται
Pl1stδεωμεθα, δωμεθαδε·ωμεθα, δ(ε)·ωμεθα
2ndδεησθε, δησθεδε·ησθε, δ(ε)·ησθε
3rdδεωνται, δωνταιδε·ωνται, δ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεοιμην, δοιμηνδε·οιμην, δ(ε)·οιμην
2ndδεοιο, δοιοδε·οιο, δ(ε)·οιο
3rdδεοιτο, δοιτοδε·οιτο, δ(ε)·οιτο
Pl1stδεοιμεθα, δοιμεθαδε·οιμεθα, δ(ε)·οιμεθα
2ndδεοισθε, δοισθεδε·οισθε, δ(ε)·οισθε
3rdδεοιντο, δοιντοδε·οιντο, δ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδεου, δουδε·ου, δ(ε)·ου
3rdδεεσθω, δεισθωδε·εσθω, δ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndδεεσθε, δεισθεδε·εσθε, δ(ε)·εσθε
3rdδεεσθωσαν, δεεσθων, δεισθωσαν, δεισθωνδε·εσθωσαν, δε·εσθων classical, δ(ε)·εσθωσαν, δ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δεεσθαι[LXX], δεισθαι[LXX]​δε·εσθαι, δ(ε)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδεομενη, δουμενηδεομενε, δουμενεδε·ομεν·η, δ(ε)·ομεν·ηδε·ομεν·ε, δ(ε)·ομεν·ε
Nomδεομενος[GNT][LXX], δουμενοςδε·ομεν·ος, δ(ε)·ομεν·ος
Accδεομενην, δουμενηνδεομενον[LXX], δουμενονδε·ομεν·ην, δ(ε)·ομεν·ηνδε·ομεν·ον, δ(ε)·ομεν·ον
Datδεομενῃ, δουμενῃδεομενῳ, δουμενῳδε·ομεν·ῃ, δ(ε)·ομεν·ῃδε·ομεν·ῳ, δ(ε)·ομεν·ῳ
Genδεομενης, δουμενηςδεομενου[LXX], δουμενουδε·ομεν·ης, δ(ε)·ομεν·ηςδε·ομεν·ου, δ(ε)·ομεν·ου
PlVocδεομεναι, δουμεναιδεομενοι[GNT][LXX], δουμενοιδεομενα, δουμεναδε·ομεν·αι, δ(ε)·ομεν·αιδε·ομεν·οι, δ(ε)·ομεν·οιδε·ομεν·α, δ(ε)·ομεν·α
Nom
Accδεομενας, δουμεναςδεομενους, δουμενουςδε·ομεν·ας, δ(ε)·ομεν·αςδε·ομεν·ους, δ(ε)·ομεν·ους
Datδεομεναις, δουμεναιςδεομενοις[LXX], δουμενοιςδε·ομεν·αις, δ(ε)·ομεν·αιςδε·ομεν·οις, δ(ε)·ομεν·οις
Genδεομενων[LXX], δουμενωνδεομενων[LXX], δουμενωνδε·ομεν·ων, δ(ε)·ομεν·ωνδε·ομεν·ων, δ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδεομην, εδουμηνε·δε·ομην, ε·δ(ε)·ομην
2ndεδεου, εδουε·δε·ου, ε·δ(ε)·ου
3rdεδεετο[GNT][LXX], εδειτο[GNT][LXX]ε·δε·ετο, ε·δ(ε)·ετο
Pl1stεδεομεθα, εδουμεθαε·δε·ομεθα, ε·δ(ε)·ομεθα
2ndεδεεσθε, εδεισθεε·δε·εσθε, ε·δ(ε)·εσθε
3rdεδεοντο[LXX], εδουντοε·δε·οντο, ε·δ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδεημαι[LXX]δεδεη·μαι
2ndδεδεησαιδεδεη·σαι
3rdδεδεηταιδεδεη·ται
Pl1stδεδεημεθαδεδεη·μεθα
2ndδεδεησθεδεδεη·σθε
3rdδεδεηνταιδεδεη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδεησομαιδεδεη·σομαι
2ndδεδεησῃ, δεδεησειδεδεη·σῃ, δεδεη·σει classical
3rdδεδεησεταιδεδεη·σεται
Pl1stδεδεησομεθαδεδεη·σομεθα
2ndδεδεησεσθεδεδεη·σεσθε
3rdδεδεησονταιδεδεη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδεησοιμηνδεδεη·σοιμην
2ndδεδεησοιοδεδεη·σοιο
3rdδεδεησοιτοδεδεη·σοιτο
Pl1stδεδεησοιμεθαδεδεη·σοιμεθα
2ndδεδεησοισθεδεδεη·σοισθε
3rdδεδεησοιντοδεδεη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδεδεησοδεδεη·σο
3rdδεδεησθωδεδεη·σθω
Pl1st
2ndδεδεησθεδεδεη·σθε
3rdδεδεησθωσαν, δεδεησθωνδεδεη·σθωσαν, δεδεη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δεδεησθαι​δεδεη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δεδεησεσθαι​δεδεη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδεδεημενηδεδεημενεδεδεη·μεν·ηδεδεη·μεν·ε
Nomδεδεημενοςδεδεη·μεν·ος
Accδεδεημενηνδεδεημενονδεδεη·μεν·ηνδεδεη·μεν·ον
Datδεδεημενῃδεδεημενῳδεδεη·μεν·ῃδεδεη·μεν·ῳ
Genδεδεημενηςδεδεημενουδεδεη·μεν·ηςδεδεη·μεν·ου
PlVocδεδεημεναιδεδεημενοιδεδεημεναδεδεη·μεν·αιδεδεη·μεν·οιδεδεη·μεν·α
Nom
Accδεδεημεναςδεδεημενουςδεδεη·μεν·αςδεδεη·μεν·ους
Datδεδεημεναιςδεδεημενοιςδεδεη·μεν·αιςδεδεη·μεν·οις
Genδεδεημενωνδεδεημενωνδεδεη·μεν·ωνδεδεη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδεδεημηνε·δεδεη·μην
2ndεδεδεησοε·δεδεη·σο
3rdεδεδεητοε·δεδεη·το
Pl1stεδεδεημεθαε·δεδεη·μεθα
2ndεδεδεησθεε·δεδεη·σθε
3rdεδεδεηντοε·δεδεη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδεημην[ε]·δεδεη·μην
2ndδεδεησο[ε]·δεδεη·σο
3rdδεδεητο[ε]·δεδεη·το
Pl1stδεδεημεθα[ε]·δεδεη·μεθα
2ndδεδεησθε[ε]·δεδεη·σθε
3rdδεδεηντο[ε]·δεδεη·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεδεηθην[GNT][LXX]ε·δεη·θην
2ndεδεηθης[LXX]ε·δεη·θης
3rdεδεηθη[GNT][LXX]ε·δεη·θη
Pl1stεδεηθημεν[LXX]ε·δεη·θημεν
2ndεδεηθητεε·δεη·θητε
3rdεδεηθησαν[LXX]ε·δεη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδεηθησομαι[LXX]δεη·θησομαι
2ndδεηθησῃ[LXX], δεηθησειδεη·θησῃ, δεη·θησει classical
3rdδεηθησεται[LXX]δεη·θησεται
Pl1stδεηθησομεθαδεη·θησομεθα
2ndδεηθησεσθεδεη·θησεσθε
3rdδεηθησονται[LXX]δεη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδεηθωδεη·θω
2ndδεηθῃςδεη·θῃς
3rdδεηθῃδεη·θῃ
Pl1stδεηθωμεν[LXX]δεη·θωμεν
2ndδεηθητε[GNT][LXX]δεη·θητε
3rdδεηθωσιν[LXX], δεηθωσιδεη·θωσι(ν), δεη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδεηθειηνδεη·θειην
2ndδεηθειηςδεη·θειης
3rdδεηθειηδεη·θειη
Pl1stδεηθειημεν, δεηθειμενδεη·θειημεν, δεη·θειμεν classical
2ndδεηθειητε, δεηθειτεδεη·θειητε, δεη·θειτε classical
3rdδεηθειησαν, δεηθειενδεη·θειησαν, δεη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδεηθησοιμηνδεη·θησοιμην
2ndδεηθησοιοδεη·θησοιο
3rdδεηθησοιτοδεη·θησοιτο
Pl1stδεηθησοιμεθαδεη·θησοιμεθα
2ndδεηθησοισθεδεη·θησοισθε
3rdδεηθησοιντοδεη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndδεηθητι[GNT][LXX]δεη·θητι
3rdδεηθητωδεη·θητω
Pl1st
2ndδεηθητε[GNT][LXX]δεη·θητε
3rdδεηθητωσαν, δεηθεντων[GNT]δεη·θητωσαν, δεη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
δεηθηναι[LXX]​δεη·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
δεηθησεσθαι​δεη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδεηθεισαδεηθεις[LXX]δεηθενδεη·θεισ·αδεη·θει[ντ]·ςδεη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accδεηθεισανδεηθενταδεη·θεισ·ανδεη·θε[ι]ντ·α
Datδεηθεισῃδεηθεντιδεη·θεισ·ῃδεη·θε[ι]ντ·ι
Genδεηθεισηςδεηθεντος[LXX]δεη·θεισ·ηςδεη·θε[ι]ντ·ος
PlVocδεηθεισαιδεηθεντεςδεηθενταδεη·θεισ·αιδεη·θε[ι]ντ·εςδεη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accδεηθεισαςδεηθενταςδεη·θεισ·αςδεη·θε[ι]ντ·ας
Datδεηθεισαιςδεηθεισι, δεηθεισινδεη·θεισ·αιςδεη·θει[ντ]·σι(ν)
Genδεηθεισωνδεηθεντων[GNT]δεη·θεισ·ωνδεη·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδεηθησομενηδεηθησομενεδεη·θησομεν·ηδεη·θησομεν·ε
Nomδεηθησομενοςδεη·θησομεν·ος
Accδεηθησομενηνδεηθησομενονδεη·θησομεν·ηνδεη·θησομεν·ον
Datδεηθησομενῃδεηθησομενῳδεη·θησομεν·ῃδεη·θησομεν·ῳ
Genδεηθησομενηςδεηθησομενουδεη·θησομεν·ηςδεη·θησομεν·ου
PlVocδεηθησομεναιδεηθησομενοιδεηθησομεναδεη·θησομεν·αιδεη·θησομεν·οιδεη·θησομεν·α
Nom
Accδεηθησομεναςδεηθησομενουςδεη·θησομεν·αςδεη·θησομεν·ους
Datδεηθησομεναιςδεηθησομενοιςδεη·θησομεν·αιςδεη·θησομεν·οις
Genδεηθησομενωνδεηθησομενωνδεη·θησομεν·ωνδεη·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 24-Jan-2021 13:24:48 EST