δυναστης • DUNASTHS • dunastēs

δυνάστης, -ου, ὁ

Noun (Mas. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocδυναστα[LXX]δυναστ·α
Nomδυναστης[GNT][LXX]δυναστ·ης
Accδυναστην[LXX]δυναστ·ην
Datδυναστῃ[LXX]δυναστ·ῃ
Genδυναστου[LXX]δυναστ·ου
PlVocδυνασται[LXX]δυναστ·αι
Nom
Accδυναστας[GNT][LXX]δυναστ·ας
Datδυνασταις[LXX]δυναστ·αις
Genδυναστων[LXX]δυναστ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 11:58:58 EST