δυνατος • DUNATOS • dunatos

δυνατός -ή -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδυνατη[LXX]δυνατε[LXX]δυνατ·ηδυνατ·ε
Nomδυνατος[GNT][LXX]δυνατ·ος
Accδυνατηνδυνατον[GNT][LXX]δυνατ·ηνδυνατ·ον
Datδυνατῃδυνατῳδυνατ·ῃδυνατ·ῳ
Genδυνατηςδυνατου[LXX]δυνατ·ηςδυνατ·ου
PlVocδυναται[GNT][LXX]δυνατοι[GNT][LXX]δυνατα[GNT][LXX]δυνατ·αιδυνατ·οιδυνατ·α
Nom
Accδυναταςδυνατους[LXX]δυνατ·αςδυνατ·ους
Datδυναταιςδυνατοις[LXX]δυνατ·αιςδυνατ·οις
Genδυνατων[LXX]δυνατ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 11:16:27 EST