δυναμοω • DUNAMOW • dunamoō

δυναμόω (δυναμ(ο)-, δυναμω·σ-, δυναμω·σ-, -, -, δυναμω·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδυναμωδυναμ(ο)·ωδυναμουμαιδυναμ(ο)·ομαι
2ndδυναμοιςδυναμ(ο)·ειςδυναμοι, δυναμουσαιδυναμ(ο)·ῃ, δυναμ(ο)·ει classical, δυναμ(ο)·εσαι alt
3rdδυναμοιδυναμ(ο)·ειδυναμουταιδυναμ(ο)·εται
Pl1stδυναμουμενδυναμ(ο)·ομενδυναμουμεθαδυναμ(ο)·ομεθα
2ndδυναμουτεδυναμ(ο)·ετεδυναμουσθεδυναμ(ο)·εσθε
3rdδυναμουσιν, δυναμουσιδυναμ(ο)·ουσι(ν)δυναμουνταιδυναμ(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδυναμωδυναμ(ο)·ωδυναμωμαιδυναμ(ο)·ωμαι
2ndδυναμοιςδυναμ(ο)·ῃςδυναμοιδυναμ(ο)·ῃ
3rdδυναμοιδυναμ(ο)·ῃδυναμωταιδυναμ(ο)·ηται
Pl1stδυναμωμενδυναμ(ο)·ωμενδυναμωμεθαδυναμ(ο)·ωμεθα
2ndδυναμωτεδυναμ(ο)·ητεδυναμωσθεδυναμ(ο)·ησθε
3rdδυναμωσιν, δυναμωσιδυναμ(ο)·ωσι(ν)δυναμωνταιδυναμ(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδυναμοιμιδυναμ(ο)·οιμιδυναμοιμηνδυναμ(ο)·οιμην
2ndδυναμοιςδυναμ(ο)·οιςδυναμοιοδυναμ(ο)·οιο
3rdδυναμοιδυναμ(ο)·οιδυναμοιτοδυναμ(ο)·οιτο
Pl1stδυναμοιμενδυναμ(ο)·οιμενδυναμοιμεθαδυναμ(ο)·οιμεθα
2ndδυναμοιτεδυναμ(ο)·οιτεδυναμοισθεδυναμ(ο)·οισθε
3rdδυναμοιεν, δυναμοισανδυναμ(ο)·οιεν, δυναμ(ο)·οισαν altδυναμοιντοδυναμ(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδυναμουδυναμ(ο)·εδυναμουδυναμ(ο)·ου
3rdδυναμουτωδυναμ(ο)·ετωδυναμουσθωδυναμ(ο)·εσθω
Pl1st
2ndδυναμουτεδυναμ(ο)·ετεδυναμουσθεδυναμ(ο)·εσθε
3rdδυναμουτωσαν, δυναμουντωνδυναμ(ο)·ετωσαν, δυναμ(ο)·οντων classicalδυναμουσθωσαν, δυναμουσθωνδυναμ(ο)·εσθωσαν, δυναμ(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δυναμουν​δυναμ(ο)·ειν​δυναμουσθαι​δυναμ(ο)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδυναμουσαδυναμουνδυναμ(ο)·ουσ·αδυναμ(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomδυναμωνδυναμ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accδυναμουσανδυναμουνταδυναμ(ο)·ουσ·ανδυναμ(ο)·ο[υ]ντ·α
Datδυναμουσῃδυναμουντιδυναμ(ο)·ουσ·ῃδυναμ(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genδυναμουσηςδυναμουντοςδυναμ(ο)·ουσ·ηςδυναμ(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocδυναμουσαιδυναμουντεςδυναμουνταδυναμ(ο)·ουσ·αιδυναμ(ο)·ο[υ]ντ·εςδυναμ(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδυναμουσαςδυναμουνταςδυναμ(ο)·ουσ·αςδυναμ(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datδυναμουσαιςδυναμουσι, δυναμουσινδυναμ(ο)·ουσ·αιςδυναμ(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genδυναμουσωνδυναμουντωνδυναμ(ο)·ουσ·ωνδυναμ(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδυναμουμενηδυναμουμενεδυναμ(ο)·ομεν·ηδυναμ(ο)·ομεν·ε
Nomδυναμουμενοςδυναμ(ο)·ομεν·ος
Accδυναμουμενηνδυναμουμενονδυναμ(ο)·ομεν·ηνδυναμ(ο)·ομεν·ον
Datδυναμουμενῃδυναμουμενῳδυναμ(ο)·ομεν·ῃδυναμ(ο)·ομεν·ῳ
Genδυναμουμενηςδυναμουμενουδυναμ(ο)·ομεν·ηςδυναμ(ο)·ομεν·ου
PlVocδυναμουμεναιδυναμουμενοι[GNT]δυναμουμεναδυναμ(ο)·ομεν·αιδυναμ(ο)·ομεν·οιδυναμ(ο)·ομεν·α
Nom
Accδυναμουμεναςδυναμουμενουςδυναμ(ο)·ομεν·αςδυναμ(ο)·ομεν·ους
Datδυναμουμεναιςδυναμουμενοιςδυναμ(ο)·ομεν·αιςδυναμ(ο)·ομεν·οις
Genδυναμουμενωνδυναμουμενωνδυναμ(ο)·ομεν·ωνδυναμ(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδυναμουνε·δυναμ(ο)·ονεδυναμουμηνε·δυναμ(ο)·ομην
2ndεδυναμουςε·δυναμ(ο)·εςεδυναμουε·δυναμ(ο)·ου
3rdεδυναμουε·δυναμ(ο)·εεδυναμουτοε·δυναμ(ο)·ετο
Pl1stεδυναμουμενε·δυναμ(ο)·ομενεδυναμουμεθαε·δυναμ(ο)·ομεθα
2ndεδυναμουτεε·δυναμ(ο)·ετεεδυναμουσθεε·δυναμ(ο)·εσθε
3rdεδυναμουν, εδυναμουσανε·δυναμ(ο)·ον, ε·δυναμ(ο)·οσαν altεδυναμουντοε·δυναμ(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδυναμωσωδυναμω·σωδυναμωσομαιδυναμω·σομαι
2ndδυναμωσειςδυναμω·σειςδυναμωσῃ, δυναμωσει[LXX], δυναμωσεσαιδυναμω·σῃ, δυναμω·σει classical, δυναμω·σεσαι alt
3rdδυναμωσει[LXX]δυναμω·σειδυναμωσεταιδυναμω·σεται
Pl1stδυναμωσομενδυναμω·σομενδυναμωσομεθαδυναμω·σομεθα
2ndδυναμωσετεδυναμω·σετεδυναμωσεσθεδυναμω·σεσθε
3rdδυναμωσουσιν, δυναμωσουσιδυναμω·σουσι(ν)δυναμωσονταιδυναμω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδυναμωσοιμιδυναμω·σοιμιδυναμωσοιμηνδυναμω·σοιμην
2ndδυναμωσοιςδυναμω·σοιςδυναμωσοιοδυναμω·σοιο
3rdδυναμωσοιδυναμω·σοιδυναμωσοιτοδυναμω·σοιτο
Pl1stδυναμωσοιμενδυναμω·σοιμενδυναμωσοιμεθαδυναμω·σοιμεθα
2ndδυναμωσοιτεδυναμω·σοιτεδυναμωσοισθεδυναμω·σοισθε
3rdδυναμωσοιενδυναμω·σοιενδυναμωσοιντοδυναμω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δυναμωσειν​δυναμω·σειν​δυναμωσεσθαι​δυναμω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδυναμωσουσαδυναμωσον[LXX]δυναμω·σουσ·αδυναμω·σο[υ]ν[τ]
Nomδυναμωσωνδυναμω·σο[υ]ν[τ]·^
Accδυναμωσουσανδυναμωσονταδυναμω·σουσ·ανδυναμω·σο[υ]ντ·α
Datδυναμωσουσῃδυναμωσοντιδυναμω·σουσ·ῃδυναμω·σο[υ]ντ·ι
Genδυναμωσουσηςδυναμωσοντοςδυναμω·σουσ·ηςδυναμω·σο[υ]ντ·ος
PlVocδυναμωσουσαιδυναμωσοντεςδυναμωσονταδυναμω·σουσ·αιδυναμω·σο[υ]ντ·εςδυναμω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accδυναμωσουσαςδυναμωσονταςδυναμω·σουσ·αςδυναμω·σο[υ]ντ·ας
Datδυναμωσουσαιςδυναμωσουσι, δυναμωσουσινδυναμω·σουσ·αιςδυναμω·σου[ντ]·σι(ν)
Genδυναμωσουσωνδυναμωσοντωνδυναμω·σουσ·ωνδυναμω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδυναμωσομενηδυναμωσομενεδυναμω·σομεν·ηδυναμω·σομεν·ε
Nomδυναμωσομενοςδυναμω·σομεν·ος
Accδυναμωσομενηνδυναμωσομενονδυναμω·σομεν·ηνδυναμω·σομεν·ον
Datδυναμωσομενῃδυναμωσομενῳδυναμω·σομεν·ῃδυναμω·σομεν·ῳ
Genδυναμωσομενηςδυναμωσομενουδυναμω·σομεν·ηςδυναμω·σομεν·ου
PlVocδυναμωσομεναιδυναμωσομενοιδυναμωσομεναδυναμω·σομεν·αιδυναμω·σομεν·οιδυναμω·σομεν·α
Nom
Accδυναμωσομεναςδυναμωσομενουςδυναμω·σομεν·αςδυναμω·σομεν·ους
Datδυναμωσομεναιςδυναμωσομενοιςδυναμω·σομεν·αιςδυναμω·σομεν·οις
Genδυναμωσομενωνδυναμωσομενωνδυναμω·σομεν·ωνδυναμω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδυναμωσαε·δυναμω·σαεδυναμωσαμηνε·δυναμω·σαμην
2ndεδυναμωσαςε·δυναμω·σαςεδυναμωσωε·δυναμω·σω
3rdεδυναμωσεν, εδυναμωσεε·δυναμω·σε(ν)εδυναμωσατοε·δυναμω·σατο
Pl1stεδυναμωσαμενε·δυναμω·σαμενεδυναμωσαμεθαε·δυναμω·σαμεθα
2ndεδυναμωσατεε·δυναμω·σατεεδυναμωσασθεε·δυναμω·σασθε
3rdεδυναμωσανε·δυναμω·σανεδυναμωσαντοε·δυναμω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδυναμωσωδυναμω·σωδυναμωσωμαιδυναμω·σωμαι
2ndδυναμωσῃςδυναμω·σῃςδυναμωσῃδυναμω·σῃ
3rdδυναμωσῃδυναμω·σῃδυναμωσηταιδυναμω·σηται
Pl1stδυναμωσωμενδυναμω·σωμενδυναμωσωμεθαδυναμω·σωμεθα
2ndδυναμωσητεδυναμω·σητεδυναμωσησθεδυναμω·σησθε
3rdδυναμωσωσιν, δυναμωσωσιδυναμω·σωσι(ν)δυναμωσωνταιδυναμω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδυναμωσαιμιδυναμω·σαιμιδυναμωσαιμηνδυναμω·σαιμην
2ndδυναμωσαις, δυναμωσειαςδυναμω·σαις, δυναμω·σειας classicalδυναμωσαιοδυναμω·σαιο
3rdδυναμωσαι, δυναμωσειεδυναμω·σαι, δυναμω·σειε classicalδυναμωσαιτοδυναμω·σαιτο
Pl1stδυναμωσαιμενδυναμω·σαιμενδυναμωσαιμεθαδυναμω·σαιμεθα
2ndδυναμωσαιτεδυναμω·σαιτεδυναμωσαισθεδυναμω·σαισθε
3rdδυναμωσαιεν, δυναμωσαισαν, δυναμωσειαν, δυναμωσειενδυναμω·σαιεν, δυναμω·σαισαν alt, δυναμω·σειαν classical, δυναμω·σειεν classicalδυναμωσαιντοδυναμω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδυναμωσον[LXX]δυναμω·σονδυναμωσαιδυναμω·σαι
3rdδυναμωσατωδυναμω·σατωδυναμωσασθωδυναμω·σασθω
Pl1st
2ndδυναμωσατεδυναμω·σατεδυναμωσασθεδυναμω·σασθε
3rdδυναμωσατωσαν, δυναμωσαντωνδυναμω·σατωσαν, δυναμω·σαντων classicalδυναμωσασθωσαν, δυναμωσασθωνδυναμω·σασθωσαν, δυναμω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δυναμωσαι​δυναμω·σαι​δυναμωσασθαι​δυναμω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδυναμωσασαδυναμωσαςδυναμωσανδυναμω·σασ·αδυναμω·σα[ντ]·ςδυναμω·σαν[τ]
Nom
Accδυναμωσασανδυναμωσανταδυναμω·σασ·ανδυναμω·σαντ·α
Datδυναμωσασῃδυναμωσαντιδυναμω·σασ·ῃδυναμω·σαντ·ι
Genδυναμωσασηςδυναμωσαντοςδυναμω·σασ·ηςδυναμω·σαντ·ος
PlVocδυναμωσασαιδυναμωσαντεςδυναμωσανταδυναμω·σασ·αιδυναμω·σαντ·εςδυναμω·σαντ·α
Nom
Accδυναμωσασαςδυναμωσανταςδυναμω·σασ·αςδυναμω·σαντ·ας
Datδυναμωσασαιςδυναμωσασι, δυναμωσασινδυναμω·σασ·αιςδυναμω·σα[ντ]·σι(ν)
Genδυναμωσασωνδυναμωσαντωνδυναμω·σασ·ωνδυναμω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδυναμωσαμενηδυναμωσαμενεδυναμω·σαμεν·ηδυναμω·σαμεν·ε
Nomδυναμωσαμενοςδυναμω·σαμεν·ος
Accδυναμωσαμενηνδυναμωσαμενονδυναμω·σαμεν·ηνδυναμω·σαμεν·ον
Datδυναμωσαμενῃδυναμωσαμενῳδυναμω·σαμεν·ῃδυναμω·σαμεν·ῳ
Genδυναμωσαμενηςδυναμωσαμενουδυναμω·σαμεν·ηςδυναμω·σαμεν·ου
PlVocδυναμωσαμεναιδυναμωσαμενοιδυναμωσαμεναδυναμω·σαμεν·αιδυναμω·σαμεν·οιδυναμω·σαμεν·α
Nom
Accδυναμωσαμεναςδυναμωσαμενουςδυναμω·σαμεν·αςδυναμω·σαμεν·ους
Datδυναμωσαμεναιςδυναμωσαμενοιςδυναμω·σαμεν·αιςδυναμω·σαμεν·οις
Genδυναμωσαμενωνδυναμωσαμενωνδυναμω·σαμεν·ωνδυναμω·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεδυναμωθηνε·δυναμω·θην
2ndεδυναμωθηςε·δυναμω·θης
3rdεδυναμωθη[LXX]ε·δυναμω·θη
Pl1stεδυναμωθημενε·δυναμω·θημεν
2ndεδυναμωθητεε·δυναμω·θητε
3rdεδυναμωθησαν[GNT]ε·δυναμω·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδυναμωθησομαιδυναμω·θησομαι
2ndδυναμωθησῃ, δυναμωθησειδυναμω·θησῃ, δυναμω·θησει classical
3rdδυναμωθησεταιδυναμω·θησεται
Pl1stδυναμωθησομεθαδυναμω·θησομεθα
2ndδυναμωθησεσθεδυναμω·θησεσθε
3rdδυναμωθησονταιδυναμω·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδυναμωθωδυναμω·θω
2ndδυναμωθῃςδυναμω·θῃς
3rdδυναμωθῃδυναμω·θῃ
Pl1stδυναμωθωμενδυναμω·θωμεν
2ndδυναμωθητεδυναμω·θητε
3rdδυναμωθωσιν, δυναμωθωσιδυναμω·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδυναμωθειηνδυναμω·θειην
2ndδυναμωθειηςδυναμω·θειης
3rdδυναμωθειηδυναμω·θειη
Pl1stδυναμωθειημεν, δυναμωθειμενδυναμω·θειημεν, δυναμω·θειμεν classical
2ndδυναμωθειητε, δυναμωθειτεδυναμω·θειητε, δυναμω·θειτε classical
3rdδυναμωθειησαν, δυναμωθειενδυναμω·θειησαν, δυναμω·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδυναμωθησοιμηνδυναμω·θησοιμην
2ndδυναμωθησοιοδυναμω·θησοιο
3rdδυναμωθησοιτοδυναμω·θησοιτο
Pl1stδυναμωθησοιμεθαδυναμω·θησοιμεθα
2ndδυναμωθησοισθεδυναμω·θησοισθε
3rdδυναμωθησοιντοδυναμω·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndδυναμωθητιδυναμω·θητι
3rdδυναμωθητωδυναμω·θητω
Pl1st
2ndδυναμωθητεδυναμω·θητε
3rdδυναμωθητωσαν, δυναμωθεντωνδυναμω·θητωσαν, δυναμω·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
δυναμωθηναι​δυναμω·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
δυναμωθησεσθαι​δυναμω·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδυναμωθεισαδυναμωθειςδυναμωθενδυναμω·θεισ·αδυναμω·θει[ντ]·ςδυναμω·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accδυναμωθεισανδυναμωθενταδυναμω·θεισ·ανδυναμω·θε[ι]ντ·α
Datδυναμωθεισῃδυναμωθεντιδυναμω·θεισ·ῃδυναμω·θε[ι]ντ·ι
Genδυναμωθεισηςδυναμωθεντοςδυναμω·θεισ·ηςδυναμω·θε[ι]ντ·ος
PlVocδυναμωθεισαιδυναμωθεντεςδυναμωθενταδυναμω·θεισ·αιδυναμω·θε[ι]ντ·εςδυναμω·θε[ι]ντ·α
Nom
Accδυναμωθεισαςδυναμωθενταςδυναμω·θεισ·αςδυναμω·θε[ι]ντ·ας
Datδυναμωθεισαιςδυναμωθεισι, δυναμωθεισινδυναμω·θεισ·αιςδυναμω·θει[ντ]·σι(ν)
Genδυναμωθεισωνδυναμωθεντωνδυναμω·θεισ·ωνδυναμω·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδυναμωθησομενηδυναμωθησομενεδυναμω·θησομεν·ηδυναμω·θησομεν·ε
Nomδυναμωθησομενοςδυναμω·θησομεν·ος
Accδυναμωθησομενηνδυναμωθησομενονδυναμω·θησομεν·ηνδυναμω·θησομεν·ον
Datδυναμωθησομενῃδυναμωθησομενῳδυναμω·θησομεν·ῃδυναμω·θησομεν·ῳ
Genδυναμωθησομενηςδυναμωθησομενουδυναμω·θησομεν·ηςδυναμω·θησομεν·ου
PlVocδυναμωθησομεναιδυναμωθησομενοιδυναμωθησομεναδυναμω·θησομεν·αιδυναμω·θησομεν·οιδυναμω·θησομεν·α
Nom
Accδυναμωθησομεναςδυναμωθησομενουςδυναμω·θησομεν·αςδυναμω·θησομεν·ους
Datδυναμωθησομεναιςδυναμωθησομενοιςδυναμω·θησομεν·αιςδυναμω·θησομεν·οις
Genδυναμωθησομενωνδυναμωθησομενωνδυναμω·θησομεν·ωνδυναμω·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 25-Jan-2021 04:34:04 EST