δρακων • DRAKWN • drakōn

δράκων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. δράκουσιν

Noun (Mas. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocδρακονδρακο[υ]ν[τ]
Nomδρακων[GNT][LXX]δρακο[υ]ν[τ]·^
Accδρακοντα[GNT][LXX]δρακο[υ]ντ·α
Datδρακοντι[GNT][LXX]δρακο[υ]ντ·ι
Genδρακοντος[GNT][LXX]δρακο[υ]ντ·ος
PlVocδρακοντες[LXX]δρακο[υ]ντ·ες
Nom
Accδρακονταςδρακο[υ]ντ·ας
Datδρακουσι, δρακουσινδρακου[ντ]·σι(ν)
Genδρακοντων[LXX]δρακο[υ]ντ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 25-Apr-2019 14:40:57 EDT