δοξαζω • DOXAZW DOCAZW • doxazō

δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδοξαζω[GNT][LXX]δοξαζ·ωδοξαζομαιδοξαζ·ομαι
2ndδοξαζειςδοξαζ·ειςδοξαζῃ, δοξαζει[LXX], δοξαζεσαιδοξαζ·ῃ, δοξαζ·ει classical, δοξαζ·εσαι alt
3rdδοξαζει[LXX]δοξαζ·ειδοξαζεται[GNT][LXX]δοξαζ·εται
Pl1stδοξαζομενδοξαζ·ομενδοξαζομεθαδοξαζ·ομεθα
2ndδοξαζετε[LXX]δοξαζ·ετεδοξαζεσθεδοξαζ·εσθε
3rdδοξαζουσιν, δοξαζουσιδοξαζ·ουσι(ν)δοξαζονταιδοξαζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδοξαζω[GNT][LXX]δοξαζ·ωδοξαζωμαιδοξαζ·ωμαι
2ndδοξαζῃςδοξαζ·ῃςδοξαζῃδοξαζ·ῃ
3rdδοξαζῃδοξαζ·ῃδοξαζηται[GNT]δοξαζ·ηται
Pl1stδοξαζωμενδοξαζ·ωμενδοξαζωμεθαδοξαζ·ωμεθα
2ndδοξαζητε[GNT]δοξαζ·ητεδοξαζησθεδοξαζ·ησθε
3rdδοξαζωσιν, δοξαζωσιδοξαζ·ωσι(ν)δοξαζωνταιδοξαζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδοξαζοιμιδοξαζ·οιμιδοξαζοιμηνδοξαζ·οιμην
2ndδοξαζοιςδοξαζ·οιςδοξαζοιοδοξαζ·οιο
3rdδοξαζοιδοξαζ·οιδοξαζοιτοδοξαζ·οιτο
Pl1stδοξαζοιμενδοξαζ·οιμενδοξαζοιμεθαδοξαζ·οιμεθα
2ndδοξαζοιτεδοξαζ·οιτεδοξαζοισθεδοξαζ·οισθε
3rdδοξαζοιεν, δοξαζοισανδοξαζ·οιεν, δοξαζ·οισαν altδοξαζοιντοδοξαζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδοξαζεδοξαζ·εδοξαζου[LXX]δοξαζ·ου
3rdδοξαζετω[GNT]δοξαζ·ετωδοξαζεσθωδοξαζ·εσθω
Pl1st
2ndδοξαζετε[LXX]δοξαζ·ετεδοξαζεσθεδοξαζ·εσθε
3rdδοξαζετωσαν, δοξαζοντωνδοξαζ·ετωσαν, δοξαζ·οντων classicalδοξαζεσθωσαν, δοξαζεσθωνδοξαζ·εσθωσαν, δοξαζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δοξαζειν[GNT][LXX]​δοξαζ·εινδοξαζεσθαι​δοξαζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδοξαζουσαδοξαζονδοξαζ·ουσ·αδοξαζ·ο[υ]ν[τ]
Nomδοξαζων[GNT][LXX]δοξαζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accδοξαζουσανδοξαζονταδοξαζ·ουσ·ανδοξαζ·ο[υ]ντ·α
Datδοξαζουσῃδοξαζοντιδοξαζ·ουσ·ῃδοξαζ·ο[υ]ντ·ι
Genδοξαζουσηςδοξαζοντοςδοξαζ·ουσ·ηςδοξαζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocδοξαζουσαιδοξαζοντες[GNT][LXX]δοξαζονταδοξαζ·ουσ·αιδοξαζ·ο[υ]ντ·εςδοξαζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδοξαζουσαςδοξαζοντας[LXX]δοξαζ·ουσ·αςδοξαζ·ο[υ]ντ·ας
Datδοξαζουσαιςδοξαζουσι, δοξαζουσινδοξαζ·ουσ·αιςδοξαζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genδοξαζουσωνδοξαζοντωνδοξαζ·ουσ·ωνδοξαζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδοξαζομενηδοξαζομενεδοξαζ·ομεν·ηδοξαζ·ομεν·ε
Nomδοξαζομενος[GNT][LXX]δοξαζ·ομεν·ος
Accδοξαζομενηνδοξαζομενονδοξαζ·ομεν·ηνδοξαζ·ομεν·ον
Datδοξαζομενῃδοξαζομενῳδοξαζ·ομεν·ῃδοξαζ·ομεν·ῳ
Genδοξαζομενηςδοξαζομενουδοξαζ·ομεν·ηςδοξαζ·ομεν·ου
PlVocδοξαζομεναιδοξαζομενοιδοξαζομεναδοξαζ·ομεν·αιδοξαζ·ομεν·οιδοξαζ·ομεν·α
Nom
Accδοξαζομεναςδοξαζομενουςδοξαζ·ομεν·αςδοξαζ·ομεν·ους
Datδοξαζομεναιςδοξαζομενοιςδοξαζ·ομεν·αιςδοξαζ·ομεν·οις
Genδοξαζομενωνδοξαζομενωνδοξαζ·ομεν·ωνδοξαζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδοξαζον[GNT][LXX]ε·δοξαζ·ονεδοξαζομηνε·δοξαζ·ομην
2ndεδοξαζεςε·δοξαζ·εςεδοξαζουε·δοξαζ·ου
3rdεδοξαζεν[GNT][LXX], εδοξαζεε·δοξαζ·ε(ν), ε·δοξαζ·ε(ν)εδοξαζετοε·δοξαζ·ετο
Pl1stεδοξαζομενε·δοξαζ·ομενεδοξαζομεθαε·δοξαζ·ομεθα
2ndεδοξαζετεε·δοξαζ·ετεεδοξαζεσθεε·δοξαζ·εσθε
3rdεδοξαζον[GNT][LXX], εδοξαζοσανε·δοξαζ·ον, ε·δοξαζ·οσαν altεδοξαζοντοε·δοξαζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδοξασω[GNT][LXX]δοξα·σωδοξασομαιδοξα·σομαι
2ndδοξασεις[LXX]δοξα·σειςδοξασῃ[GNT], δοξασει[GNT][LXX], δοξασεσαιδοξα·σῃ, δοξα·σει classical, δοξα·σεσαι alt
3rdδοξασει[GNT][LXX]δοξα·σειδοξασεταιδοξα·σεται
Pl1stδοξασομεν[LXX]δοξα·σομενδοξασομεθαδοξα·σομεθα
2ndδοξασετεδοξα·σετεδοξασεσθεδοξα·σεσθε
3rdδοξασουσιν[LXX], δοξασουσι[LXX]δοξα·σουσι(ν)δοξασονταιδοξα·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδοξασοιμιδοξα·σοιμιδοξασοιμηνδοξα·σοιμην
2ndδοξασοιςδοξα·σοιςδοξασοιοδοξα·σοιο
3rdδοξασοιδοξα·σοιδοξασοιτοδοξα·σοιτο
Pl1stδοξασοιμενδοξα·σοιμενδοξασοιμεθαδοξα·σοιμεθα
2ndδοξασοιτεδοξα·σοιτεδοξασοισθεδοξα·σοισθε
3rdδοξασοιενδοξα·σοιενδοξασοιντοδοξα·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δοξασειν​δοξα·σειν​δοξασεσθαι​δοξα·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδοξασουσαδοξασον[GNT][LXX]δοξα·σουσ·αδοξα·σο[υ]ν[τ]
Nomδοξασωνδοξα·σο[υ]ν[τ]·^
Accδοξασουσανδοξασονταδοξα·σουσ·ανδοξα·σο[υ]ντ·α
Datδοξασουσῃδοξασοντιδοξα·σουσ·ῃδοξα·σο[υ]ντ·ι
Genδοξασουσηςδοξασοντοςδοξα·σουσ·ηςδοξα·σο[υ]ντ·ος
PlVocδοξασουσαιδοξασοντεςδοξασονταδοξα·σουσ·αιδοξα·σο[υ]ντ·εςδοξα·σο[υ]ντ·α
Nom
Accδοξασουσαςδοξασονταςδοξα·σουσ·αςδοξα·σο[υ]ντ·ας
Datδοξασουσαιςδοξασουσι[LXX], δοξασουσιν[LXX]δοξα·σουσ·αιςδοξα·σου[ντ]·σι(ν)
Genδοξασουσωνδοξασοντωνδοξα·σουσ·ωνδοξα·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδοξασομενηδοξασομενεδοξα·σομεν·ηδοξα·σομεν·ε
Nomδοξασομενοςδοξα·σομεν·ος
Accδοξασομενηνδοξασομενονδοξα·σομεν·ηνδοξα·σομεν·ον
Datδοξασομενῃδοξασομενῳδοξα·σομεν·ῃδοξα·σομεν·ῳ
Genδοξασομενηςδοξασομενουδοξα·σομεν·ηςδοξα·σομεν·ου
PlVocδοξασομεναιδοξασομενοιδοξασομεναδοξα·σομεν·αιδοξα·σομεν·οιδοξα·σομεν·α
Nom
Accδοξασομεναςδοξασομενουςδοξα·σομεν·αςδοξα·σομεν·ους
Datδοξασομεναιςδοξασομενοιςδοξα·σομεν·αιςδοξα·σομεν·οις
Genδοξασομενωνδοξασομενωνδοξα·σομεν·ωνδοξα·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδοξασα[GNT][LXX]ε·δοξα·σαεδοξασαμηνε·δοξα·σαμην
2ndεδοξασας[LXX]ε·δοξα·σαςεδοξασωε·δοξα·σω
3rdεδοξασεν[GNT][LXX], εδοξασεε·δοξα·σε(ν), ε·δοξα·σε(ν)εδοξασατοε·δοξα·σατο
Pl1stεδοξασαμεν[LXX]ε·δοξα·σαμενεδοξασαμεθαε·δοξα·σαμεθα
2ndεδοξασατεε·δοξα·σατεεδοξασασθεε·δοξα·σασθε
3rdεδοξασαν[GNT][LXX]ε·δοξα·σανεδοξασαντοε·δοξα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδοξασω[GNT][LXX]δοξα·σωδοξασωμαιδοξα·σωμαι
2ndδοξασῃςδοξα·σῃςδοξασῃ[GNT]δοξα·σῃ
3rdδοξασῃ[GNT]δοξα·σῃδοξασηταιδοξα·σηται
Pl1stδοξασωμεν[LXX]δοξα·σωμενδοξασωμεθαδοξα·σωμεθα
2ndδοξασητεδοξα·σητεδοξασησθεδοξα·σησθε
3rdδοξασωσιν[GNT], δοξασωσιδοξα·σωσι(ν), δοξα·σωσι(ν)δοξασωνταιδοξα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδοξασαιμιδοξα·σαιμιδοξασαιμηνδοξα·σαιμην
2ndδοξασαις, δοξασειαςδοξα·σαις, δοξα·σειας classicalδοξασαιοδοξα·σαιο
3rdδοξασαι[GNT][LXX], δοξασειεδοξα·σαι, δοξα·σειε classicalδοξασαιτοδοξα·σαιτο
Pl1stδοξασαιμενδοξα·σαιμενδοξασαιμεθαδοξα·σαιμεθα
2ndδοξασαιτεδοξα·σαιτεδοξασαισθεδοξα·σαισθε
3rdδοξασαιεν, δοξασαισαν, δοξασειαν, δοξασειενδοξα·σαιεν, δοξα·σαισαν alt, δοξα·σειαν classical, δοξα·σειεν classicalδοξασαιντοδοξα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδοξασον[GNT][LXX]δοξα·σονδοξασαι[GNT][LXX]δοξα·σαι
3rdδοξασατωδοξα·σατωδοξασασθωδοξα·σασθω
Pl1st
2ndδοξασατε[GNT][LXX]δοξα·σατεδοξασασθεδοξα·σασθε
3rdδοξασατωσαν, δοξασαντωνδοξα·σατωσαν, δοξα·σαντων classicalδοξασασθωσαν, δοξασασθωνδοξα·σασθωσαν, δοξα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δοξασαι[GNT][LXX]​δοξα·σαιδοξασασθαι​δοξα·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδοξασασαδοξασας[LXX]δοξασανδοξα·σασ·αδοξα·σα[ντ]·ςδοξα·σαν[τ]
Nom
Accδοξασασανδοξασανταδοξα·σασ·ανδοξα·σαντ·α
Datδοξασασῃδοξασαντιδοξα·σασ·ῃδοξα·σαντ·ι
Genδοξασασηςδοξασαντοςδοξα·σασ·ηςδοξα·σαντ·ος
PlVocδοξασασαιδοξασαντεςδοξασανταδοξα·σασ·αιδοξα·σαντ·εςδοξα·σαντ·α
Nom
Accδοξασασαςδοξασανταςδοξα·σασ·αςδοξα·σαντ·ας
Datδοξασασαιςδοξασασι, δοξασασινδοξα·σασ·αιςδοξα·σα[ντ]·σι(ν)
Genδοξασασωνδοξασαντωνδοξα·σασ·ωνδοξα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδοξασαμενηδοξασαμενεδοξα·σαμεν·ηδοξα·σαμεν·ε
Nomδοξασαμενοςδοξα·σαμεν·ος
Accδοξασαμενηνδοξασαμενονδοξα·σαμεν·ηνδοξα·σαμεν·ον
Datδοξασαμενῃδοξασαμενῳδοξα·σαμεν·ῃδοξα·σαμεν·ῳ
Genδοξασαμενηςδοξασαμενουδοξα·σαμεν·ηςδοξα·σαμεν·ου
PlVocδοξασαμεναιδοξασαμενοιδοξασαμεναδοξα·σαμεν·αιδοξα·σαμεν·οιδοξα·σαμεν·α
Nom
Accδοξασαμεναςδοξασαμενουςδοξα·σαμεν·αςδοξα·σαμεν·ους
Datδοξασαμεναιςδοξασαμενοιςδοξα·σαμεν·αιςδοξα·σαμεν·οις
Genδοξασαμενωνδοξασαμενωνδοξα·σαμεν·ωνδοξα·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδοξασμαι[GNT]δεδοξασ·μαι
2ndδεδοξασαιδεδοξασ·[σ]αι
3rdδεδοξασται[GNT][LXX]δεδοξασ·ται
Pl1stδεδοξασμεθαδεδοξασ·μεθα
2ndδεδοξασθεδεδοξασ·[σ]θε
3rdδεδοξαδαταιδεδοξασ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδοξασομαιδεδοξασ·[σ]ομαι
2ndδεδοξασῃ, δεδοξασειδεδοξασ·[σ]ῃ, δεδοξασ·[σ]ει classical
3rdδεδοξασεταιδεδοξασ·[σ]εται
Pl1stδεδοξασομεθαδεδοξασ·[σ]ομεθα
2ndδεδοξασεσθεδεδοξασ·[σ]εσθε
3rdδεδοξασονταιδεδοξασ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδοξασοιμηνδεδοξασ·[σ]οιμην
2ndδεδοξασοιοδεδοξασ·[σ]οιο
3rdδεδοξασοιτοδεδοξασ·[σ]οιτο
Pl1stδεδοξασοιμεθαδεδοξασ·[σ]οιμεθα
2ndδεδοξασοισθεδεδοξασ·[σ]οισθε
3rdδεδοξασοιντοδεδοξασ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδεδοξασοδεδοξασ·[σ]ο
3rdδεδοξασθωδεδοξασ·[σ]θω
Pl1st
2ndδεδοξασθεδεδοξασ·[σ]θε
3rdδεδοξασθωσαν, δεδοξασθωνδεδοξασ·[σ]θωσαν, δεδοξασ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δεδοξασθαι​δεδοξασ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δεδοξασεσθαι​δεδοξασ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδεδοξασμενη[LXX]δεδοξασμενεδεδοξασ·μεν·ηδεδοξασ·μεν·ε
Nomδεδοξασμενος[LXX]δεδοξασ·μεν·ος
Accδεδοξασμενηνδεδοξασμενον[GNT][LXX]δεδοξασ·μεν·ηνδεδοξασ·μεν·ον
Datδεδοξασμενῃ[GNT]δεδοξασμενῳ[LXX]δεδοξασ·μεν·ῃδεδοξασ·μεν·ῳ
Genδεδοξασμενηςδεδοξασμενουδεδοξασ·μεν·ηςδεδοξασ·μεν·ου
PlVocδεδοξασμεναιδεδοξασμενοι[LXX]δεδοξασμενα[LXX]δεδοξασ·μεν·αιδεδοξασ·μεν·οιδεδοξασ·μεν·α
Nom
Accδεδοξασμεναςδεδοξασμενους[LXX]δεδοξασ·μεν·αςδεδοξασ·μεν·ους
Datδεδοξασμεναιςδεδοξασμενοις[LXX]δεδοξασ·μεν·αιςδεδοξασ·μεν·οις
Genδεδοξασμενων[LXX]δεδοξασμενων[LXX]δεδοξασ·μεν·ωνδεδοξασ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδεδοξασμηνε·δεδοξασ·μην
2ndεδεδοξασοε·δεδοξασ·[σ]ο
3rdεδεδοξαστοε·δεδοξασ·το
Pl1stεδεδοξασμεθαε·δεδοξασ·μεθα
2ndεδεδοξασθεε·δεδοξασ·[σ]θε
3rdεδεδοξαδατοε·δεδοξασ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδοξασμην[ε]·δεδοξασ·μην
2ndδεδοξασο[ε]·δεδοξασ·[σ]ο
3rdδεδοξαστο[ε]·δεδοξασ·το
Pl1stδεδοξασμεθα[ε]·δεδοξασ·μεθα
2ndδεδοξασθε[ε]·δεδοξασ·[σ]θε
3rdδεδοξαδατο[ε]·δεδοξασ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεδοξασθην[LXX]ε·δοξασ·θην
2ndεδοξασθης[LXX]ε·δοξασ·θης
3rdεδοξασθη[GNT][LXX]ε·δοξασ·θη
Pl1stεδοξασθημενε·δοξασ·θημεν
2ndεδοξασθητεε·δοξασ·θητε
3rdεδοξασθησαν[LXX]ε·δοξασ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδοξασθησομαι[LXX]δοξασ·θησομαι
2ndδοξασθησῃ, δοξασθησειδοξασ·θησῃ, δοξασ·θησει classical
3rdδοξασθησεται[LXX]δοξασ·θησεται
Pl1stδοξασθησομεθαδοξασ·θησομεθα
2ndδοξασθησεσθε[LXX]δοξασ·θησεσθε
3rdδοξασθησονταιδοξασ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδοξασθωδοξασ·θω
2ndδοξασθῃςδοξασ·θῃς
3rdδοξασθῃ[GNT][LXX]δοξασ·θῃ
Pl1stδοξασθωμενδοξασ·θωμεν
2ndδοξασθητεδοξασ·θητε
3rdδοξασθωσιν[GNT], δοξασθωσιδοξασ·θωσι(ν), δοξασ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδοξασθειηνδοξασ·θειην
2ndδοξασθειηςδοξασ·θειης
3rdδοξασθειηδοξασ·θειη
Pl1stδοξασθειημεν, δοξασθειμενδοξασ·θειημεν, δοξασ·θειμεν classical
2ndδοξασθειητε, δοξασθειτεδοξασ·θειητε, δοξασ·θειτε classical
3rdδοξασθειησαν, δοξασθειενδοξασ·θειησαν, δοξασ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδοξασθησοιμηνδοξασ·θησοιμην
2ndδοξασθησοιοδοξασ·θησοιο
3rdδοξασθησοιτοδοξασ·θησοιτο
Pl1stδοξασθησοιμεθαδοξασ·θησοιμεθα
2ndδοξασθησοισθεδοξασ·θησοισθε
3rdδοξασθησοιντοδοξασ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndδοξασθητιδοξασ·θητι
3rdδοξασθητωδοξασ·θητω
Pl1st
2ndδοξασθητεδοξασ·θητε
3rdδοξασθητωσαν, δοξασθεντωνδοξασ·θητωσαν, δοξασ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
δοξασθηναι[LXX]​δοξασ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
δοξασθησεσθαι​δοξασ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδοξασθεισαδοξασθεις[LXX]δοξασθενδοξασ·θεισ·αδοξασ·θει[ντ]·ςδοξασ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accδοξασθεισανδοξασθενταδοξασ·θεισ·ανδοξασ·θε[ι]ντ·α
Datδοξασθεισῃδοξασθεντιδοξασ·θεισ·ῃδοξασ·θε[ι]ντ·ι
Genδοξασθεισηςδοξασθεντοςδοξασ·θεισ·ηςδοξασ·θε[ι]ντ·ος
PlVocδοξασθεισαιδοξασθεντεςδοξασθενταδοξασ·θεισ·αιδοξασ·θε[ι]ντ·εςδοξασ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accδοξασθεισαςδοξασθενταςδοξασ·θεισ·αςδοξασ·θε[ι]ντ·ας
Datδοξασθεισαιςδοξασθεισι, δοξασθεισινδοξασ·θεισ·αιςδοξασ·θει[ντ]·σι(ν)
Genδοξασθεισωνδοξασθεντωνδοξασ·θεισ·ωνδοξασ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδοξασθησομενηδοξασθησομενεδοξασ·θησομεν·ηδοξασ·θησομεν·ε
Nomδοξασθησομενοςδοξασ·θησομεν·ος
Accδοξασθησομενηνδοξασθησομενονδοξασ·θησομεν·ηνδοξασ·θησομεν·ον
Datδοξασθησομενῃδοξασθησομενῳδοξασ·θησομεν·ῃδοξασ·θησομεν·ῳ
Genδοξασθησομενηςδοξασθησομενουδοξασ·θησομεν·ηςδοξασ·θησομεν·ου
PlVocδοξασθησομεναιδοξασθησομενοιδοξασθησομεναδοξασ·θησομεν·αιδοξασ·θησομεν·οιδοξασ·θησομεν·α
Nom
Accδοξασθησομεναςδοξασθησομενουςδοξασ·θησομεν·αςδοξασ·θησομεν·ους
Datδοξασθησομεναιςδοξασθησομενοιςδοξασ·θησομεν·αιςδοξασ·θησομεν·οις
Genδοξασθησομενωνδοξασθησομενωνδοξασ·θησομεν·ωνδοξασ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 25-Jan-2020 15:29:01 EST