δισχιλιοι • DISCILIOI DISXILIOI • dischilioi

δισ·χίλιοι -αι -α

Quantifier (Cardinal Numeral)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVocδισχιλιαι[LXX]δισχιλιοι[GNT][LXX]δισχιλια[LXX]δισχιλι·αιδισχιλι·οιδισχιλι·α
Nom
Accδισχιλιας[LXX]δισχιλιους[LXX]δισχιλι·αςδισχιλι·ους
Datδισχιλιαιςδισχιλιοις[LXX]δισχιλι·αιςδισχιλι·οις
Genδισχιλιων[LXX]δισχιλι·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 07-Aug-2020 16:29:07 EDT